Wie zijn we?

De Coöperatieve Vereniging Súdwestkust U.A. richt zich op Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en gebiedsontwikkeling. Het collectief zet zich in voor het versterken van de biodiversiteit en natuur inclusieve landbouw in de breedste zin van het woord, met oog voor een gezonde (financiële) positie van de betrokken leden.

Ons werkgebied ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân. Op circa 3.100 ha wordt beheer uitgevoerd in de vorm van Open Grasland voor bescherming van de weidevogels, Natte Dooradering voor bescherming van natte landschapselementen en Water voor de kwaliteit van het boezemwater.

Het bestuur van het Collectief Súdweskust is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van ANLb, innovaties en ontwikkelingen. Daarnaast voor het beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de activiteiten én voor een gezonde financiële huishouding van de coöperatieve vereniging.

De coöperatieve vereniging Súdwestkust is ontstaan uit een samenvoeging van twee agrarische natuurverenigingen: ANV Súdwesthoeke en ANV Kuststripe.

Onze werkgebieden

Binnen collectief Súdwestkust is een indeling gemaakt naar werkgebieden. Binnen deze werkgebieden worden clusters gevormd van min of meer aaneengesloten gebieden waarbinnen agrarisch natuurbeheer plaatsvindt. De volgende werkgebieden worden onderscheiden:
Heidenskip-Samenvoeging-Haanmeer
Makkumer-mar – Wons
Skrizekrite – Abbega
Tjerkwerd-Allingawier
Tusken Brekken en Trekfeart
Warns Stavoren
Workumerwaard – Ommelanden

Binnen deze werkgebieden zijn zo’n 200 beheerders actief.