Provinciale Staten stelde de Nota Weidevogels 2021-2030 in november vorig jaar vast. De insteek van het nieuwe weidevogelbeleid is om de dalende trend in aantallen weidevogels om te buigen naar een stijgende lijn. Bijvoorbeeld door het voortzetten van het (agrarisch) natuurbeheer en de campagne Grutsk op ús Greidefûgels, het creëren van aaneengesloten weidevogelplusgebieden, maar ook door extra inzet op de basiszorg. Onderdeel daarvan is het opstellen van een nieuwe subsidieregeling voor de bescherming van weidevogelnesten en -kuikens. Dat gebeurt in de tweede helft van 2022 in samenwerking met betrokken landbouw- en natuurorganisaties. De nieuwe regeling wordt dan in 2023 opengesteld.

Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvragen van subsidie vindt u op www.fryslan.frl/subsidie-weidevogelnesten-en-kuikens. Heeft u praktische vragen over de bescherming van nesten en kuikens in het kader van deze subsidieregeling? Dan kunt u contact opnemen met Kollektivenberied Fryslân. Voor hulp bij invullen van het aanvraagformulier kan contact worden opgenomen met de agrarische collectieven of LTO Noord.