Onze projecten

De basistaak van het collectief is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en het Ganzenbeleid. Voor de ontwikkeling en het behoud van de landbouw is het van groot belang dat er ook wordt ingespeeld op de laatste ontwikkelingen van de kringlooplandbouw, circulaire economie en de energietransitie. Hiervoor is collectief Súdwestkust verbonden aan verschillende projecten van partners of initieert ze projecten.

Implementatie ANLb 2023

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Werk aan de winkel. Via deze pagina houden we beheerders op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Inrichting Samenvoeging

In polder De Samenvoeging is in de zomer van 2021 een grootschalig project gerealiseerd waarbij 28 hectare agrarisch land omgevormd is naar agrarisch weidevogelgrasland.

Boven het Maaiveld

Fjildferhalen út Súdwest-Fryslân. Met deze filmreeks willen we inwoners van ons werkgebied in contact brengen met personen die zich sterk maken voor de greidefûgels en de biodiversiteit en wat daar allemaal bij komt kijken.

Weidevogelboeren

Een aantal bedrijven die weidevogelbeheer uitvoeren, zijn daarin succesvoller dan gemiddeld. De hoofdreden hiervan is dat deze ondernemer(s) meer dan gemiddeld “oog” voor weidevogels hebben. Een overzicht en analyse van extra arbeidsinspanningen en bedrijfseconomische effecten van het weidevogelbeheer op 7 weidevogelbedrijven

Weidevogelfestival | 11 juni 2022 – Workum

Op zaterdag 11 juni 2022 is er in het centrum van Workum de eerste editie van het Weidevogelfestival. Een festival met infostands, kraampjes, activiteiten voor kinderen en volwassenen, lezingen en excursies. Allemaal met als thema weidevogels en het agrarisch natuurbeheer. Bekijk de website van het Weidevogelfestival.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Er komt een nieuwe topografische kaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Alle gebruikers van landbouwgrond krijgen met de BGT te maken.

Lees er alles over op de website van RVO of bekijk onze nieuws artikelen.

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

Binnen dit project werken de zeven Friese agrarische collectieven samen met Landschapsbeheer Friesland aan het herstel van boeren erven. Met dit project wordt de regionale diversiteit versterkt, cultuurhistorische waarden duurzaam geborgen en de biodiversiteit vergroot.

Fûgelweb

Het Fûgelweb is geen organisatie op zich, maar een actief netwerk dat in het werkgebied van collectief Súdwestkust samen met TBO’s, beheerders, overheden en vele vrijwilligers de knelpunten aanpakt die een geschikt weidevogelbiotoop in de weg staan.

Monitoring Grutto populatie Súdwest-Fryslân

Sinds 2004 houdt de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) de burgerlijke stand bij van de grutto’s in ZW Friesland; nergens in Nederland weten we zo precies hoe de situatie er voor staat. De beheerders in dit gebied beschikken daardoor over de beste kennis voor hun beheersvragen.

Koeien en Kruiden

Binnen dit project is in in samenwerking met onderwijsinstelling Van Hall Larenstein onderzoek gedaan naar de effecten van kruidenrijk grasland op koegezondheid, economie, ecologie en bodem. Vijf bedrijven waar onderzoek gedaan wordt naar de effecten van kruidenrijk grasland, zijn groepsgewijs vergeleken met vijf bedrijven die geen kruidenrijk grasland toepassen in de bedrijfsvoering.

Vogels en Voorspoed

Binnen het project Vogels en Voorspoed Fryslân onderzocht het Louis Bolk Instituut de meerwaarde van beweidingsmaatregelen voor bedrijfsvoering en weidevogels. Dit gebeurde in samenwerking met 18 melkveehouders van de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, It Lege Midden, Waadrâne en Súdwestkust.

Download de factsheet.