wandel- en fietsroutes

Het Collectief Súdwestkust heeft een 2 wandelroutes en 4 fietsroutes ontwikkeld. De routes gaan door de weidevogelgebieden in Zuidwest Friesland. Op eigen gelegenheid kan je door deze gebieden fietsen en wandelen. Op de routekaartjes staan duidelijke verwijzingen waar je wat kan zien: onder andere maatregelen die de boer heeft gedaan, zoals een plasdras. Als je de weidevogels wilt spotten, dan is mei-juni de beste periode om op pad te gaan.
Download hier de wandel- of fietsroutes.

Aanvalsplan Grutto

Onze nationale vogel, de Grutto, wordt in haar voortbestaan bedreigd.
Het aantal broedparen in Nederland daalde de afgelopen decennia van 100.000 naar ruim 30.000. Omdat ruim 80 procent van de wereld gruttopopulatie in ons land broedt, staat het voortbestaan van deze weidevogel op het spel.

Met het Aanvalsplan Grutto willen de initiatiefnemers – samen met betrokken provincies, boeren, terreinbeheerders, zuivelketen en banken – het tij voor de weidevogels keren.

LIFE IP GrassBirdHabitats

Het LIFE IP GrassBirdHabitats-project is een door de EU gefinancierd initiatief dat zich richt op de bescherming van weidevogels en hun leefgebieden. Ons doel is het creëren en verbinden van optimale broed- en niet-broedgebieden langs de Oost-Atlantische Flyway.

Het project richt zich op het behoud en herstel van habitats in Nedersaksen (Duitsland) en Fryslân (Nederland), terwijl het ook een strategisch natuurbehoudsplan ontwikkelt voor de Atlantische regio van Europa en West-Afrika. Het project is november 2020 gestart en zal eind oktober 2030 worden afgerond.

HAC-F 2021 – 2024

Voor het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Frsylân 2021 – 2024 zijn 12 maatregelen ontwikkeld die op verschillende cultuurlandschappen van toepassing zijn. Mensen die mee willen doen hoeven niet perse lid van een agrarisch collectief te zijn. Klik hier voor meer informatie over de 12 maatregelen.
Bij Stegenga-de Vries is er dankzij het project HAC-F weer greppelland hersteld. Klik hier voor meer informatie hierover en foto’s van het project.

Lespakketten Grutto

Weidevogels zijn niet weg te denken uit de weidegebieden in Nederland. Maar het behouden van deze prachtige vogels gaat niet vanzelf en vraagt om veel kennis en inspanningen! Ben jij docent in het groen onderwijs of wil je om een andere reden een les of voorlichting geven over weidevogels? Dan hebben wij voor jou lesmateriaal wat je hierbij kan gebruiken.

Optimalisatie kruidenrijk grasland

In het project optimalisatie kruidenrijk grasland wordt door Hogeschool van Hall Larenstein in samenwerking met de collectieven en het Louis Bolk Instituut, onderzoek gedaan naar goed ontwikkeld en matig/slecht ontwikkeld kruidenrijk grasland. Doel van het project is om zicht te krijgen op aan welke knoppen je als boer/beheerder kunt draaien om de kwaliteit van het kruidenrijk grasland te verbeteren.

Implementatie ANLb 2023

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Werk aan de winkel. Via deze pagina houden we beheerders op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Boven het Maaiveld

Fjildferhalen út Súdwest-Fryslân. Met deze filmreeks willen we inwoners van ons werkgebied in contact brengen met personen die zich sterk maken voor de greidefûgels en de biodiversiteit en wat daar allemaal bij komt kijken.

Weidevogelboeren

Een aantal bedrijven die weidevogelbeheer uitvoeren, zijn daarin succesvoller dan gemiddeld. De hoofdreden hiervan is dat deze ondernemer(s) meer dan gemiddeld “oog” voor weidevogels hebben. Een overzicht en analyse van extra arbeidsinspanningen en bedrijfseconomische effecten van het weidevogelbeheer op 7 weidevogelbedrijven

Inrichting Samenvoeging

In polder De Samenvoeging is in de zomer van 2021 een grootschalig project gerealiseerd waarbij 28 hectare agrarisch land omgevormd is naar agrarisch weidevogelgrasland.

Vogels en Voorspoed

Binnen het project Vogels en Voorspoed Fryslân onderzocht het Louis Bolk Instituut de meerwaarde van beweidingsmaatregelen voor bedrijfsvoering en weidevogels. Dit gebeurde in samenwerking met 18 melkveehouders van de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, It Lege Midden, Waadrâne en Súdwestkust.

Download de factsheet.

Fûgelweb

Het Fûgelweb is geen organisatie op zich, maar een actief netwerk dat in het werkgebied van collectief Súdwestkust samen met TBO’s, beheerders, overheden en vele vrijwilligers de knelpunten aanpakt die een geschikt weidevogelbiotoop in de weg staan.

Koeien en Kruiden

Binnen dit project is in in samenwerking met onderwijsinstelling Van Hall Larenstein onderzoek gedaan naar de effecten van kruidenrijk grasland op koegezondheid, economie, ecologie en bodem. Vijf bedrijven waar onderzoek gedaan wordt naar de effecten van kruidenrijk grasland, zijn groepsgewijs vergeleken met vijf bedrijven die geen kruidenrijk grasland toepassen in de bedrijfsvoering.

Weidevogelfestival | 11 juni 2022 – Workum

Op zaterdag 11 juni 2022 is er in het centrum van Workum de eerste editie van het Weidevogelfestival. Een festival met infostands, kraampjes, activiteiten voor kinderen en volwassenen, lezingen en excursies. Allemaal met als thema weidevogels en het agrarisch natuurbeheer. Bekijk de website van het Weidevogelfestival.

Monitoring Grutto populatie Súdwest-Fryslân

Sinds 2004 houdt de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) de burgerlijke stand bij van de grutto’s in ZW Friesland; nergens in Nederland weten we zo precies hoe de situatie er voor staat. De beheerders in dit gebied beschikken daardoor over de beste kennis voor hun beheersvragen.

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

Binnen dit project werken de zeven Friese agrarische collectieven samen met Landschapsbeheer Friesland aan het herstel van boeren erven. Met dit project wordt de regionale diversiteit versterkt, cultuurhistorische waarden duurzaam geborgen en de biodiversiteit vergroot.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Er komt een nieuwe topografische kaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Alle gebruikers van landbouwgrond krijgen met de BGT te maken.

Lees er alles over op de website van RVO of bekijk onze nieuws artikelen.