Jaarlijks vliegen er gemiddeld te weinig gruttokuikens uit om de populatie in stand te houden. Dat bleek 26 oktober 2023 tijdens de presentatie van het Jaarbericht 2023 – Weidevogels in Fryslân. Ook in 2023 kwam het broedresultaat weer net onder voldoende uit. Toch is het beeld van de afgelopen vijf jaren niet alleen negatief.

Een opsteker is bijvoorbeeld de plus die dit jaar bij de grutto te zien is in de vestigingsfase. Deze plus is vermoedelijk te danken aan het hoge broedsucces van twee jaren eerder. Het voorjaar van 2021 was extreem nat en dat leverde veel kuikens op die ook echt volwassen geworden zijn. Grutto’s komen voor het grootste deel pas in hun tweede jaar terug naar Fryslân, wat nu in 2023 extra meldingen opleverde van nesten en broedparen.

Die meldingen komen van duizenden vrijwilligers en professionals die zich ieder jaar inspannen om de weidevogels in Fryslân te tellen en te beschermen. Zij werken voor één van de zes organisaties die hun gegevens jaarlijks samenbrengen in een helder en leesbaar overzicht, het Jaarbericht – Weidevogels in Fryslân. De samenstellers van dit Jaarbericht zijn vertegenwoordigers van Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektiven Beried Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Natuurmonumenten.
De redactie werkt in opdracht van Provinsje Fryslân. Gedeputeerde De Vries kreeg afgelopen donderdagmiddag dan ook het eerste exemplaar van het Jaarbericht 2023 overhandigd. Deze keer tijdens een presentatie bij boer Meindertsma uit Wyns.

In het Jaarbericht wordt ingegaan op de noodzaak om de kuikenoverleving te verbeteren. Door in een gebied verschillende maatregelen te combineren kan een gevarieerd landschap ontstaan (mozaïek) waar de kuikens voldoende voedsel en schuilmogelijkheden kunnen vinden. Voorbeelden van die maatregelen zijn hoog waterpeil, beweiden en voorweiden, kruidenrijke stroken en niet alles tegelijk maaien De schuilplaatsen zijn nodig om te kunnen ontsnappen aan roofdieren (predatoren). Die predatoren kan het daarnaast ook lastiger gemaakt worden door de omgeving voor hen minder aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door ruigtes te verwijderen. Op dit moment is de actieve bestrijding van predatoren het onmisbare sluitstuk in het verbeteren van de kuikenoverleving.

Het hele Jaarbericht is hier in te zien.

Foto cover: Jappie Seinstra

Waarom inzetten op randenbeheer in mijn gebied?
Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de gebieden waar metingen en modelberekeningen laten zien dat het behalen van de KRW doelstelling zonder extra maatregelen, in het geding komt. Een parameter is een te hoog gehalte aan fosfaat. Fosfaat komt vrij uit diverse bronnen, waaronder landbouw, transport via het watersysteem en de afkalving van oevers. Voor Fryslân is vastgesteld dat fosfaat uit landbouw(gronden) en rioolwaterzuivering de grootste bronnen zijn voor het oppervlakte water. Juist in deze gebieden proberen we met de impuls op randenbeheer het water op de gewenste kwaliteit te krijgen.

Waar zijn de meetpunten? Wetterskip Fryslân werkt met een eigen waterkwaliteitsmeetnetwerk. Dit netwerk zorgt voor een uitgebalanceerde waterkwaliteitsmeting over het gehele Friese watersysteem. In totaal bestaat dit meetnet uit ruim 200 meetpunten.

Waarom inzetten op randenbeheer?
De inzet op randen is een bewezen maatregel om deze belasting vanaf het land te reduceren. Per watersysteem/poldersysteem is dit maatwerk en kan de inzet variëren. Wetterskip Fryslân
en Provincie Fryslân committeren zich aan de opgave om in 2027 de KRW doelen te behalen. Tegengaan van afspoeling meststoffen en gewas-
beschermingsmiddelen is hierbij een belangrijke maatregel.

De inzet op randenbeheer is een inspanningsverplichting.
De ANLb maatregel is een inspanningsverplichting. Samen met de overige KRW sporen, waaronder Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, werken we aan het behalen van de KRW doelen in 2027. Hierbij is het nutriëntengehalte (ecologische ondersteunende para- meter) richtinggevend voor het halen van de ecologische doelen van de KRW.

Heeft uitgesteld maaibeheer ook een aanvullend effect op uitloging naar de sloot?
Uitgesteld maaibeheer gecombineerd met de uitsluiting van bemesting en gewasbeschermingsmiddelen, bij voorkeur jaarrond, heeft een positief effect op de waterkwaliteit.

Download hier de flyer

Meer informatie over de implementatie van het ANLb 2023 vindt u op onze informatie pagina. De voorwaarden, eisen en vergoeding van het randen beheer (pakket 5h) vindt u hier.