Provinciale Staten stelde de Nota Weidevogels 2021-2030 in november vorig jaar vast. De insteek van het nieuwe weidevogelbeleid is om de dalende trend in aantallen weidevogels om te buigen naar een stijgende lijn. Bijvoorbeeld door het voortzetten van het (agrarisch) natuurbeheer en de campagne Grutsk op ús Greidefûgels, het creëren van aaneengesloten weidevogelplusgebieden, maar ook door extra inzet op de basiszorg. Onderdeel daarvan is het opstellen van een nieuwe subsidieregeling voor de bescherming van weidevogelnesten en -kuikens. Dat gebeurt in de tweede helft van 2022 in samenwerking met betrokken landbouw- en natuurorganisaties. De nieuwe regeling wordt dan in 2023 opengesteld.

Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvragen van subsidie vindt u op www.fryslan.frl/subsidie-weidevogelnesten-en-kuikens. Heeft u praktische vragen over de bescherming van nesten en kuikens in het kader van deze subsidieregeling? Dan kunt u contact opnemen met Kollektivenberied Fryslân. Voor hulp bij invullen van het aanvraagformulier kan contact worden opgenomen met de agrarische collectieven of LTO Noord.

Collectief Súdwestkust is gestart met het verwerken van de validatie die zijn ontstaan vanuit de BGT check. Onderstaande een korte update;

Afgelopen jaar hebben grondgebruikers bericht ontvangen van RVO om een BGT-check te doen. In de BGT check is per perceel het verschil te zien tussen de huidige en de nieuwe topografische grenzen. U kon aangeven of u het eens bent met de nieuwe topografische grenzen, of dat er iets aangepast moet worden. Als de aanpassingen geaccepteerd zijn, hebt u van RVO een brief ontvangen dat de percelen omgezet / gemigreerd zijn.

Let op: De grondgebruiker moet daarna nog een keer de aanpassingen verwerken in “mijn percelen” op de site van RVO. De deadline is 15 mei. Stel deze actie niet uit, maar doe dit zo snel mogelijk op de percelen waarop een ANLb pakket ligt.

Gemigreerde deelnemers ontvangen omstreeks 1 maart een brief van RVO met daarin beschreven de situatie die voor hun bedrijf van toepassing is. In deze brief staat voor de deelnemers die het betreft ook aangegeven wat zij nog moeten doen in “mijn percelen”.

Voor meer info: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/grond/basisregistratie-grootschalige-topografie/

Heb je de perceelregistratie afgerond? Laat dit dan aan ons weten. Heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op met Jeroen de Vries.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Beste ANLb-deelnemer,

In september van dit jaar hebben we jullie middels de nieuwsbrief en de website geïnformeerd over de BGT en het uitvoeren van de BGT check. De overheid was op dat moment bezig om de begrenzingen van de percelen opnieuw en met meer detail vast te stellen. De nieuwe digitale kaart die hierdoor ontstaat heet de BGT. De BGT vormt straks de nieuwe uiterste begrenzing van de ANLb percelen, maar ook van de gewaspercelen.

Door de invoering van de BGT zullen wij als collectief de komende tijd alle ingetekende ANLb percelen opnieuw moeten bekijken en waar nodig corrigeren, zodat deze weer binnen de nieuwe begrenzingen van de BGT komen te liggen. Een enorme klus die we vóór 15 mei 2022 geklaard moeten hebben om op tijd een nieuwe ANLb aanvraag te kunnen indienen. Wij starten met deze werkzaamheden vanaf 15 december 2021.

Als het goed is hebben alle ANLb beheerders inmiddels de BGT check uitgevoerd en eventuele bezwaren kenbaar gemaakt bij de RVO en deze met hen afgehandeld.

Wij vragen al onze beheerders voor 15 december a.s. bij collectief Súdwestkust aan te geven welke van de 3 onderstaande situaties omtrent de BGT check op het bedrijf van toepassing is. Dit kan door een mail te sturen aan jeroendevries@sudwestkust.nl 

  1. Tot overeenstemming gekomen: het kan wel zijn dat je stippen hebt gezet, maar uiteindelijk ben je tot overeenstemming gekomen met RVO.nl over de nieuwe grenzen.
  2. Niet tot overeenstemming gekomen: je hebt stippen gezet, maar na contact met RVO.nl bent je niet tot overeenstemming gekomen over de nieuwe grenzen.
  3.  Je hebt niet ingelogd op de BGT check en de nieuwe grenzen niet bekeken.

Wanneer wij niks van je horen gaan wij ervan uit dat je met RVO.nl tot overeenstemming bent gekomen over de nieuwe grenzen en starten wij met het doorvoeren van eventuele correcties.

Voor meer info: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/grond/basisregistratie-grootschalige-topografie/

Met vriendelijke groet,

Collectief Súdwestkust