Waarom inzetten op randenbeheer in mijn gebied?
Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de gebieden waar metingen en modelberekeningen laten zien dat het behalen van de KRW doelstelling zonder extra maatregelen, in het geding komt. Een parameter is een te hoog gehalte aan fosfaat. Fosfaat komt vrij uit diverse bronnen, waaronder landbouw, transport via het watersysteem en de afkalving van oevers. Voor Fryslân is vastgesteld dat fosfaat uit landbouw(gronden) en rioolwaterzuivering de grootste bronnen zijn voor het oppervlakte water. Juist in deze gebieden proberen we met de impuls op randenbeheer het water op de gewenste kwaliteit te krijgen.

Waar zijn de meetpunten? Wetterskip Fryslân werkt met een eigen waterkwaliteitsmeetnetwerk. Dit netwerk zorgt voor een uitgebalanceerde waterkwaliteitsmeting over het gehele Friese watersysteem. In totaal bestaat dit meetnet uit ruim 200 meetpunten.

Waarom inzetten op randenbeheer?
De inzet op randen is een bewezen maatregel om deze belasting vanaf het land te reduceren. Per watersysteem/poldersysteem is dit maatwerk en kan de inzet variëren. Wetterskip Fryslân
en Provincie Fryslân committeren zich aan de opgave om in 2027 de KRW doelen te behalen. Tegengaan van afspoeling meststoffen en gewas-
beschermingsmiddelen is hierbij een belangrijke maatregel.

De inzet op randenbeheer is een inspanningsverplichting.
De ANLb maatregel is een inspanningsverplichting. Samen met de overige KRW sporen, waaronder Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, werken we aan het behalen van de KRW doelen in 2027. Hierbij is het nutriëntengehalte (ecologische ondersteunende para- meter) richtinggevend voor het halen van de ecologische doelen van de KRW.

Heeft uitgesteld maaibeheer ook een aanvullend effect op uitloging naar de sloot?
Uitgesteld maaibeheer gecombineerd met de uitsluiting van bemesting en gewasbeschermingsmiddelen, bij voorkeur jaarrond, heeft een positief effect op de waterkwaliteit.

Download hier de flyer

Meer informatie over de implementatie van het ANLb 2023 vindt u op onze informatie pagina. De voorwaarden, eisen en vergoeding van het randen beheer (pakket 5h) vindt u hier.