Er is te weinig bekend over de kleine marterachtigen (wezel, hermelijn, bunzing) in Friesland. Daarom is de Provincie Fryslân vorig jaar een onderzoek gestart om in zogenaamde ‘uurhokken’ meer camera’s te plaatsen. Een uurhok is een gebied van 5 bij 5 kilometer. De onderzoekers van Altenburg & Wymenga plaatsen zodoende ook een aantal cameravallen in het land van deelnemers van Collectief Súdwestkust.

170 camera’s
Op dit moment is er weinig bekend over de aan- of afwezigheid van kleine marterachtigen, waardoor we ook niet weten of het slecht of goed gaat met de soort en in welke mate ze een bedreiging zijn voor de weidevogels en andere grondbroeders. De monitoring wordt uitgevoerd met camera-vallen omdat kleine marters heel moeilijk waar te nemen zijn. In de hele provincie worden in 50 uurhokken in totaal 170 cameravallen geplaatst op plekken waar de trefkans van kleine marters hoog is (zoals op dammen, loopplanken boven sloten, langs houtwallen).

Najaar is de grootste trefkans
Nu, in het najaar zijn de aantallen van kleine marterachtigen het hoogst. Daarom worden de cameravallen van eind september tot begin november in het veld geplaatst. Aansluitend worden alle beelden bekeken en genoteerd op welke locatie hoeveel kleine marters aanwezig waren. De monitoring zal nog tot 2024 (elk jaar van eind september tot begin november) door Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek voortgezet worden.

Bericht BoerenNatuur d.d. 17 oktober jl.

Per 1 januari 2023 gaat het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse uitwerking van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van start. Daarvan zijn  de nieuw te introduceren eco-regeling en de tweede ANLb-periode belangrijke onderdelen. Wil je überhaupt voor een GLB-subsidie in aanmerking komen dan moet je in de basis voldoen aan de 10 Goede Landbouw- en MilieuCondities (GLMC’s) waarin ook deels wettelijke verplichtingen terugkomen, zoals vanuit het 7de Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Alle eisen en maatregelen hebben invloed op elkaar en hebben een gezamenlijk doel: een landbouw dat ook natuur, landschap,  biodiversiteit, klimaat en milieu ondersteunt.  De samenhang tussen de GLMC’s, ecoregeling en ANLb is ingewikkeld.

De definitieve versie van het NSP is pas begin oktober naar Brussel gestuurd. Momenteel heeft de overheid nog niet de benodigde duidelijkheid kunnen geven aan boeren hoe alle verschillende eisen, voorwaarden en activiteiten samenhangen, omdat bepaalde onderdelen nog verder in detail uitgewerkt moeten worden. Er wordt gewerkt aan een simulatietool die dat inzicht zou moeten geven.

Om vanaf 1 januari 2023 met het beheer in het nieuwe ANLb te kunnen beginnen, hadden onze 40 agrarische collectieven eigenlijk al maanden geleden met hun boeren afspraken moeten maken. Ze doen hun uiterste best om met veel kunst- en vliegwerk toch nu afspraken te maken voor de komende zes jaar met hun boeren. LNV en provincies hebben verschillende toezeggingen gedaan om meer ruimte en flexibiliteit te creëren voor de collectieven om per 1 januari te kunnen starten. Een vangnet is toegezegd, omdat het risico van (administratieve) fouten maken als gevolg van alle onduidelijkheden en het ontbreken van goede informatie zeer groot is. Is het voldoende voor collectieven om hun ambities waar te maken? Of haken boeren af door alle onduidelijkheden en de extra eisen en raken  de doelen waar we keihard voor werken juist daardoor uit zicht? Wij houden samen met onze collectieven vast aan onze  koers en hopen dat het met de extra toegezegde ruimte iedereen uiteindelijk lukt om zo veel mogelijk deelnemers mee te nemen in deze tweede ANLb-periode. Wij blijven ons graag inzetten voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het halen van de daaraan gekoppelde doelen op het gebied van natuur en landschap.

Zie ook de info pagina ANLB 2023

Voor de implementatie ANLb 2023 hebben we een info pagina ingericht;

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de implementatie van het nieuwe ANLb wat start op 1 januari 2023.  Wat zijn de doelstellingen, wat veranderd, wat moet er gedaan worden, hoe zien de pakketten eruit, wat is de hoogte van de vergoedingen etc.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het bureau van collectief Súdwestkust.

Uitgelicht: eco-regelingen