Jaarlijks vliegen er gemiddeld te weinig gruttokuikens uit om de populatie in stand te houden. Dat bleek 26 oktober 2023 tijdens de presentatie van het Jaarbericht 2023 – Weidevogels in Fryslân. Ook in 2023 kwam het broedresultaat weer net onder voldoende uit. Toch is het beeld van de afgelopen vijf jaren niet alleen negatief.

Een opsteker is bijvoorbeeld de plus die dit jaar bij de grutto te zien is in de vestigingsfase. Deze plus is vermoedelijk te danken aan het hoge broedsucces van twee jaren eerder. Het voorjaar van 2021 was extreem nat en dat leverde veel kuikens op die ook echt volwassen geworden zijn. Grutto’s komen voor het grootste deel pas in hun tweede jaar terug naar Fryslân, wat nu in 2023 extra meldingen opleverde van nesten en broedparen.

Die meldingen komen van duizenden vrijwilligers en professionals die zich ieder jaar inspannen om de weidevogels in Fryslân te tellen en te beschermen. Zij werken voor één van de zes organisaties die hun gegevens jaarlijks samenbrengen in een helder en leesbaar overzicht, het Jaarbericht – Weidevogels in Fryslân. De samenstellers van dit Jaarbericht zijn vertegenwoordigers van Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektiven Beried Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Natuurmonumenten.
De redactie werkt in opdracht van Provinsje Fryslân. Gedeputeerde De Vries kreeg afgelopen donderdagmiddag dan ook het eerste exemplaar van het Jaarbericht 2023 overhandigd. Deze keer tijdens een presentatie bij boer Meindertsma uit Wyns.

In het Jaarbericht wordt ingegaan op de noodzaak om de kuikenoverleving te verbeteren. Door in een gebied verschillende maatregelen te combineren kan een gevarieerd landschap ontstaan (mozaïek) waar de kuikens voldoende voedsel en schuilmogelijkheden kunnen vinden. Voorbeelden van die maatregelen zijn hoog waterpeil, beweiden en voorweiden, kruidenrijke stroken en niet alles tegelijk maaien De schuilplaatsen zijn nodig om te kunnen ontsnappen aan roofdieren (predatoren). Die predatoren kan het daarnaast ook lastiger gemaakt worden door de omgeving voor hen minder aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door ruigtes te verwijderen. Op dit moment is de actieve bestrijding van predatoren het onmisbare sluitstuk in het verbeteren van de kuikenoverleving.

Het hele Jaarbericht is hier in te zien.

Foto cover: Jappie Seinstra

Een vergoeding voor de nieuwe eco-regeling via het GLB én natuur- en landschapsbeheer via het ANLb is geen optie. Dan maar afzien van een zesjarig contract via het ANLb? Volstrekt onnodig, leggen Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur) en Jetze Genee (projectleider ANLb en GLB-NSP bij de provincie Fryslân) uit. Eco-regeling én ANLb hoeven elkaar absoluut niet te bijten. 

Lees het volledige artikel op de website Melkvee.nl

De laatste tijd horen wij vanuit het veld dat boeren door bedrijfsadviseurs soms geadviseerd worden om voor de komende nieuwe GLB-periode geen ANLb-contracten af te sluiten. Wij betreuren het dat hierdoor extra onrust en zorg ontstaat bij onze deelnemers en collectieven. Nu er al zoveel onduidelijkheid is bij de invoering van het nieuwe GLB-NSP is het des te belangrijker om boeren van de juiste informatie te voorzien. Het advies om geen ANLb-contracten af te sluiten, is gebaseerd op conclusies die veel te kort door de bocht zijn.

Oproep: ga in gesprek met onze collectieven over hoe het ANLb in de GLB-puzzel past

 

Op de website van BoerenNatuur leest u hoe de vork in de steel zit.

Meer informatie over de implementatie van het ANLb 2023 vindt u op onze informatie pagina.

Bericht BoerenNatuur d.d. 17 oktober jl.

Per 1 januari 2023 gaat het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse uitwerking van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van start. Daarvan zijn  de nieuw te introduceren eco-regeling en de tweede ANLb-periode belangrijke onderdelen. Wil je überhaupt voor een GLB-subsidie in aanmerking komen dan moet je in de basis voldoen aan de 10 Goede Landbouw- en MilieuCondities (GLMC’s) waarin ook deels wettelijke verplichtingen terugkomen, zoals vanuit het 7de Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Alle eisen en maatregelen hebben invloed op elkaar en hebben een gezamenlijk doel: een landbouw dat ook natuur, landschap,  biodiversiteit, klimaat en milieu ondersteunt.  De samenhang tussen de GLMC’s, ecoregeling en ANLb is ingewikkeld.

De definitieve versie van het NSP is pas begin oktober naar Brussel gestuurd. Momenteel heeft de overheid nog niet de benodigde duidelijkheid kunnen geven aan boeren hoe alle verschillende eisen, voorwaarden en activiteiten samenhangen, omdat bepaalde onderdelen nog verder in detail uitgewerkt moeten worden. Er wordt gewerkt aan een simulatietool die dat inzicht zou moeten geven.

Om vanaf 1 januari 2023 met het beheer in het nieuwe ANLb te kunnen beginnen, hadden onze 40 agrarische collectieven eigenlijk al maanden geleden met hun boeren afspraken moeten maken. Ze doen hun uiterste best om met veel kunst- en vliegwerk toch nu afspraken te maken voor de komende zes jaar met hun boeren. LNV en provincies hebben verschillende toezeggingen gedaan om meer ruimte en flexibiliteit te creëren voor de collectieven om per 1 januari te kunnen starten. Een vangnet is toegezegd, omdat het risico van (administratieve) fouten maken als gevolg van alle onduidelijkheden en het ontbreken van goede informatie zeer groot is. Is het voldoende voor collectieven om hun ambities waar te maken? Of haken boeren af door alle onduidelijkheden en de extra eisen en raken  de doelen waar we keihard voor werken juist daardoor uit zicht? Wij houden samen met onze collectieven vast aan onze  koers en hopen dat het met de extra toegezegde ruimte iedereen uiteindelijk lukt om zo veel mogelijk deelnemers mee te nemen in deze tweede ANLb-periode. Wij blijven ons graag inzetten voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het halen van de daaraan gekoppelde doelen op het gebied van natuur en landschap.

Zie ook de info pagina ANLB 2023

Voor de implementatie ANLb 2023 hebben we een info pagina ingericht;

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de implementatie van het nieuwe ANLb wat start op 1 januari 2023.  Wat zijn de doelstellingen, wat veranderd, wat moet er gedaan worden, hoe zien de pakketten eruit, wat is de hoogte van de vergoedingen etc.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het bureau van collectief Súdwestkust.

Uitgelicht: eco-regelingen

Living Lab Fryslân en de 7 agrarische collectieven in Fryslân zijn van plan om dit najaar gezamenlijk 5 studiegroepen op te zetten Wil je van collega-agrariërs en experts leren over onderwerpen als kruidenrijk grasland, bodembeheer, optimaliseren van de bedrijfskringloop of de economische aspecten van natuurinclusieve landbouw (NIL), meld je dan aan.

Deelname

Deelname is gratis vanwege een bijdrage uit een subsidieregeling die 3 jaar loopt. Er is jaarlijks ruimte voor 5 studiegroepen. Je kunt je individueel aanmelden of als groep. Wij doen onderstaand voorstellen voor onderwerpen maar je mag zelf ook een onderwerp aandragen. De bijeenkomsten hebben een praktische insteek.

Opbouw studiegroepen

 • Een studiegroeptraject bestaat uit 4 bijeenkomsten en een excursie die ergens in de provincie worden georganiseerd,
 • Er zijn 5-10 deelnemers,
 • Samen met de deelnemers wordt het programma opgesteld,
 • De begeleider is een ervaren studiegroepbegeleider of een medewerker vanuit het collectief,
 • Er is ruimte voor het inschakelen van inhoudelijke experts,
 • Ieder bedrijf is anders, er is ruimte om in te haken op ieders persoonlijke situatie,
 • De eerste 5 studiegroepen kunnen starten vanaf het najaar 2022.

Interactie tussen studiegroepen

 • Elk jaar is er een symposium met de terugkoppeling uit de 5 lopende studiegroepen, relevante workshops en presentaties,
 • Er worden twee korte webinars georganiseerd over inhoudelijke relevante onderwerpen.

Onderwerpen

De onderwerpen die centraal staan in de studiegroep worden bepaald op basis van de behoefte van de deelnemers, maar je kunt denken aan:

 • Natuurinclusieve landbouw (maatregelen en inpassing in bedrijf),
 • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (maatregelen, beheer en inpassing in bedrijf),
 • Optimaliseren bedrijfskringloop,
 • Kruidenrijk grasland (inpassing en beheer),
 • Eiwitgewassen,
 • Bodem,
 • Bedrijfseconomische aspecten van ANLb en natuurinclusieve landbouw,
 • Samenwerking melkveehouderij en akkerbouw,
 • Biodiversiteit rondom het boerenerf.

De Landbouwadviespool (LAP)
De advisering via studiegroepen is een initiatief vanuit de Landbouwadviespool (LAP) Fryslân. Deze pool bestaat uit zo’n 30 onafhankelijke adviseurs met verschillende expertises.

Deze adviseurs nemen individuele adviesvragen van boeren over Natuurinclusieve landbouw binnen Fryslân, (kostenloos) in behandeling. Meer info: www.lap.frl Sommige adviesvragen komen frequent voor en/of lenen zich goed voor behandeling in een studiegroep.

Aanmelden

Heb je belangstelling voor één van onze studiegroepen? Meld je alvast aan via deze link
In samenspraak met de agrarische collectieven worden de studiegroepen opgezet en de onderwerpen bekend gemaakt.

Collectief Súdwestkust is gestart met het verwerken van de validatie die zijn ontstaan vanuit de BGT check. Onderstaande een korte update;

Afgelopen jaar hebben grondgebruikers bericht ontvangen van RVO om een BGT-check te doen. In de BGT check is per perceel het verschil te zien tussen de huidige en de nieuwe topografische grenzen. U kon aangeven of u het eens bent met de nieuwe topografische grenzen, of dat er iets aangepast moet worden. Als de aanpassingen geaccepteerd zijn, hebt u van RVO een brief ontvangen dat de percelen omgezet / gemigreerd zijn.

Let op: De grondgebruiker moet daarna nog een keer de aanpassingen verwerken in “mijn percelen” op de site van RVO. De deadline is 15 mei. Stel deze actie niet uit, maar doe dit zo snel mogelijk op de percelen waarop een ANLb pakket ligt.

Gemigreerde deelnemers ontvangen omstreeks 1 maart een brief van RVO met daarin beschreven de situatie die voor hun bedrijf van toepassing is. In deze brief staat voor de deelnemers die het betreft ook aangegeven wat zij nog moeten doen in “mijn percelen”.

Voor meer info: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/grond/basisregistratie-grootschalige-topografie/

Heb je de perceelregistratie afgerond? Laat dit dan aan ons weten. Heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op met Jeroen de Vries.