Meld uw schade door brand- en kolganzen!

Brief namens de LTO

De provincie Fryslân verleent vanaf 1 juni dit jaar geen ontheffingen meer voor afschot op overzomerende brand- en kolganzen die gewasschade veroorzaken. Met als gevolg dat veel agrariërs moeten toezien hoe de ganzen schade aanbrengen op gras en andere gewassen. Vanuit de georganiseerde landbouw in Fryslân is vastgesteld dat dit een zeer onwenselijke situatie is en dat het beperkte draagvlak voor het faunabeleid van provincie Fryslân steeds verder afneemt.

Om de provincie Fryslân te overtuigen van de omvang van de schade is het van groot belang dat alle ganzenschade wordt gemeld. Hiermee wordt data verzameld die de provincie kan gebruiken om haar faunabeleid volgend jaar wel adequaat in te richten. Daarom vragen we aan iedereen met ganzenschade dit te melden via het Fauna Schade Registratie Systeem (SRS). In de instructie kunt u lezen hoe u dat heel gemakkelijk kunt doen.

Ook voor uzelf is het belangrijk om ganzenschade te melden:

  1. U bent als grondgebruiker juridisch gedekt, zodat u bij een aanvraag voor een tegemoetkoming voor de geleden schade volledig schadeloosgesteld kan worden. Dit omdat de overheid inzake de overzomerende brand- en kolganzen in gebreke is gebleven om u afdoende mogelijkheden tot voorkoming van schade te geven.
  2. Als de provincie alsnog met een ontheffing (of machtiging) komt, en u de schademelding al gedaan heeft, kan uw jager direct aan de slag.

Waarom nu juist nu de schade melden van de brand- en kolganzen? 
De provincie stelt dat zij onvoldoende meldingen van ganzenschade door brand- en kolganzen in september en oktober heeft ontvangen om alsnog de ontheffing voor afschot te verstrekken. Daarbij komt dat de provincie eerder heeft besloten schade aan gras in oktober niet meer te vergoeden. Juist brandganzen veroorzaken de meest ernstige schade, doordat zij dol zijn op ‘etgroen’, dat aan het uitstoelen is. Voor hergroei van uw ‘oktobergras’ is dat zeer nadelig.

Kolganzen zijn alleseters en kunnen ook op akkerbouwgewassen aanzienlijk schade aanbrengen, niet alleen door vraat maar ook door betreding. Brand- en kolganzen horen niet in ons land thuis in de zomermaanden en veroorzaken samen met grauwe standganzen veel schade aan agrarische percelen om hun broedgebieden. Daarbij heeft de provincie Fryslân het eigen risico op een tegemoetkoming van faunaschade opgeschroefd naar 20%.

Inzet georganiseerde landbouw
In een brief aan Gedeputeerde Staten hebben AJF, LTO Noord, NAV en NMV dringend aandacht gevraagd voor de ontstane situatie en de onaanvaardbare inbreuk die dit op de belangen van de agrarische sector veroorzaakt. In de brief wordt gepleit voor onbelemmerde toegang tot de mogelijkheid op schadevergoeding. Dus zonder eigen risico, of leges en ook schadevergoeding voor oktobergras. We zetten in op de lobby naar de provincie.

Daarnaast worden we ook vertegenwoordigd in de Faunabeheerseenheid (FBE) door Douwe Anema. Hoofdlijn van de inzet op overzomerende ganzen is ingrijpen in het broeden en beheer van de populatie.  

Uw melding is van groot belang
Uw melding is van groot belang om de omvang van het probleem te duiden en daarmee munitie te verzamelen voor het afdwingen van adequaat provinciaal beleid. Meld uw schade in het Fauna Schade Registratie Systeem (SRS) via www.faunaschade.nl, zodra u de diersoorten op uw land aantreft. Volg de stappen, bevestig uw melding en uw melding is binnen enkele minuten gedaan. Met deze instructie is dit heel gemakkelijk om te doen.

Voor het melden van schade aanrichtende diersoorten op uw gewassen via SRS hoeft u niets te betalen. Als u over gaat tot ‘een aanvraag tot tegemoetkoming’ moet u €300,- leges betalen om uw aanvraag in behandeling te laten nemen. Een tegemoetkomingsaanvraag dient u in bij http://www.mijnfaunazaken.nl/

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met het Informatiecentrum van de LTO, bereikbaar via 088 888 6666