Mozaïek Skriezekrite Abbegea | 194 ha ANLb

Binnen dit mozaïek bevinden zich de weidevogels geconcentreerd in een aantal kleine gebiedjes met ANLb. De afgelopen jaren is het beheer in het noordelijke gedeelte van de mozaïek met succes uitgebreid, het aantal vogels begint hier weer toe te nemen. Er zijn plannen het beheer verder te optimaliseren, onder andere door vernatting: greppel-plasdras.

De 50 ha grote polder ‘it Morrawieltsje’ ligt er grotendeels nog zo bij als hoe het voor de oorlog is ingericht. Meer dan 50% van de percelen heeft nog de oude greppelstructuur. De verwachting is dat vernatting van de greppels in combinatie met de uitgestelde maaidatum en de kruidenrijke vegetatie de vestiging van weidevogels positief beïnvloed. Helaas heeft ook hier predatie een negatief effect op de broedresultaten. In 2021 is daarom in samenwerking met Wetterskip Fryslân gewerkt aan openheid gebied. Al het struweel en bomen zijn verwijderd van de polderdijken. ook in het open landschap is de wildgroei aan bomen en struweel in overleg met alle grondeigenaren verwijderd. Dit is een forse plus voor de weidevogelbiotoop. Door deze acties hebben we de polder onder Wolsum kunnen uitbreiden met 20 ha. weidevogelgrasland.

Overzichtskaart mozaïeken

klik voor vergroting

Overzichtskaart Skriezekrite Abbegea

klik voor vergroting

Vorm(en) van beheer in dit mozaïek:

Open Grasland