Mozaïek de Samenvoeging

Polder de Samenvoeging ligt ten oosten van Koudum en grenst van de provinciale weg tot aan de Fluessen. Na een periode van afname neemt het aantal vogels hier weer toe, door de optimalisatie van het beheer de afgelopen jaren.

Een deel van de Samenvoeging is in beheer van Staatsbosbeheer en it Fryske Gea. Vanuit een initiatief van de vogelwacht it Heidenskip, collectief Súdwestkust, Staatsbosbeheer, it Fryske Gea en de provincie Fryslân wordt getracht om buitenste delen van de Samenvoeging optimaal in te richten voor de weidevogels. Zo wordt het beheer verzwaard, het waterpeil verhoogd en getracht een verbinding te maken tussen mozaïek de Samenvoeging en it Heidenskip. Ook de buitendijk tegen de Swarte Woude en it Sân wordt opener gemaakt en deels ingericht als plasdrasgebied voor weidevogels en waterberging door de provincie en het waterschap.

Overzichtskaart mozaïeken

klik voor vergroting

Overzichtskaart de Samenvoeging

klik voor vergroting

Vorm(en) van beheer in dit mozaïek:

Open Grasland