28 hectare greppelplasdras voor weidevogels gerealiseerd!

Koudum – De Samenvoeging
In polder De Samenvoeging is in de zomer van 2021 een grootschalig project gerealiseerd waarbij 28 hectare agrarisch land omgevormd is naar agrarisch weidevogelgrasland. Deze hectares liggen direct grenzend aan het circa 120 hectare optimaal weidevogelgrasland wat er al lag. Hiermee ligt er vanaf het voorjaar 2022 een prachtig gebied gereed voor broedende vogels. De laatste jaren is in deze polder intensief ingezet op verbetering van het beheer, vernatting, predatiebeheer en samenwerking tussen boeren, vrijwilligers, Staatsbosbeheer, Fryske Gea, jagers en Provincie Fryslân.

Mogelijk gemaakt dankzij POP3 subsidie
Dit project kwam tot stand nadat een perceelruil tot stand kwam tussen diverse boeren in de omgeving. Hierdoor kwam de 28 hectare agrarisch grasland volledig in eigendom van Maatschap Haytema of  A. Flapper. Gebiedscoördinator Haije Valkema – van  Collectief Sudwestkust – bedacht en ontwierp een plan waardoor het waterpeil flink omhoog kon. Bij het ministerie van LNV werd een POP3 subsidie Niet Produktieve Investeringen voor weidevogels aangevraagd. Deze werd toegekend, waardoor het project volledig gefinancierd werd. Alle percelen zijn op ekers gelegd en  er is meer dan 10 kilometer greppel met talud aangelegd. Alle greppels zijn op dezelfde diepte aangelegd waardoor met het opzetten van het waterpeil grootschalig greppel plasdras gaat ontstaan. Met nog een enkele zonnepomp, een kleine molen en stuwbakken wordt het mogelijk om het waterpeil volledig te beheren.

20 meter brede ekers
De ontwerpen werden uitgewerkt door Brandsma Digitaal Meten en met een ‘gesloten grondbalans’ werd de diepte van de greppels bepaald. Op basis van een bestek werd een aanbesteding gedaan. Het werk is uitgevoerd door Loonbedrijf Buma in samenwerking met Loonbedrijf Brandsma. Twee maanden stonden dagelijks kranen, kiepers, kilverbakken en zaaimachines te werken. Er werden vele tienduizenden kuub grond verplaatst. Het resulteerde uiteindelijk in brede ekers van 20 meter met mooie taluds tot aan de waterlijn. De keuze voor brede ekers in combinatie met plasdras is in onze ogen de toekomst voor boeren die meer willen doen voor de weidevogel. De bewerkbaarheid van het land blijft hiermee goed maar de meerwaarde voor biodiversiteit is wel groot. Na de werkzaamheden is alles ingezaaid met een kruidenrijk grassenmengsel met onder andere klaver, boterbloemen, smalle weegbree en veldzuring.

Nieuwsgierig naar het nieuwe broedseizoen
In de maanden november en december van 2021 worden de laatste afrondende werkzaamheden uitgevoerd. We zijn als Collectief Súdwestkust met recht trots op onze boeren die deze keuze durven te maken, de aannemer die vakwerk afleverde en de projectbegeleiding vanuit onze organisatie. We kijken met grote nieuwsgierigheid naar de resultaten aankomend broedseizoen!

 Deze projecten zijn mogelijk gemaakt door; Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.