Mozaïek it Heidenskip

In dit mozaïek ligt het ANLb verspreid in clusters. Rondom de al gerealiseerde plasdrassen en kernen met zwaar beheer bevinden zich hoge dichtheden weidevogels. Ook op de terreinen van Staatsbosbeheer aan de Heidenskipsterdyk en de Kleine Wiske bevinden zich veel weidevogels. Door een combinatie van plasdras en extensief beheer is hier een ideaal opgroeibiotoop voor de weidevogelkuikens ontstaan.

Verbinding en vernatting

Getracht wordt verbindingszones tussen de gebieden met beheer te creëren. Het doel hiervan is de connectiviteit tussen gebieden te verhogen. Want nu leggen met name grutto’s in de kuikenperiode grote afstanden af met hun kuikens. Hierbij is het risico op kuikenverliezen hoog. Verbinding realiseren we onder andere met behulp van stepping stones in de vorm van (greppel)plasdrasgebieden en zones met hoog waterpeil. Daarnaast wordt ingezet op vernatting. Hierdoor remt de grasgroei en wordt de voedselbeschikbaarheid voor de broedparen en hun kuikens verhoogd.

Overzichtskaart mozaïeken

klik voor vergroting

Overzichtskaart it Heidenskip

klik voor vergroting

Vorm(en) van beheer in dit mozaïek:

Open Grasland