Mozaïek Workumerwaard | 585 ha ANLb

De Workumerwaard is een groot en uniek gebied ten noorden van Workum direct gelegen aan het IJsselmeer. Een groot gedeelte van is in eigendom van it Fryske Gea. Het buitendijkse gedeelte van de Workumerwaard is aangewezen als Natura 2000 gebied. Van de in totaal 730 ha boerenland op de Workumerwaard is 585 ha in agrarisch natuurbeheer. Het gaat hierbij voornamelijk om pakketten met zwaar beheer: uitgestelde maaidatum 15 juni en 1 juli.

De Workumerwaard is één van de grootste aaneengesloten weidevogelkerngebieden van Friesland. Naast de 4 hoofdsoorten profiteren ook zangvogels als de veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart van het extensieve beheer.

Het gebied is tevens ganzengedooggebied. Hierdoor blijft het gras tot halverwege mei kort. Zo ontwikkeld zich in combinatie met het relatief extensieve beheer een unieke vegetatie, die botanisch gezien zeer waardevol is. Soorten als Grote Ratelaar, Rietorchis, Echte koekoeksbloem en Fraai Duizenguldenkruid zijn er volop aanwezig. Zowel in de percelen van it Fryske Gea als in het boerenland.

Overzichtskaart mozaïeken

klik voor vergroting

Overzichtskaart Workumerwaard

klik voor vergroting

Vorm(en) van beheer in dit mozaïek:

Open Grasland