Webinar landbouw over ontwerp-Veenweideprogramma 21-30

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweidegemeenten presenteerden 4 november het Friese Veenweideprogramma en hun plannen voor het veenweidegebied van Fryslân voor de komende 10 jaar. Dit is een ambitieus plan om de veengronden natter te maken, bodemdaling af te remmen en de CO2-uitstoot te verminderen. Maar wat betekent het programma nu voor de toekomst van het veenweidegebied? Donderdagavond 19 november om 19.30 uur gaan Provincie, Wetterskip en landbouw tijdens een webinar samen in gesprek.

Webinar landbouw – donderdag 19 november om 19.30 uur

Iedereen kan deelnemen aan het webinar voor de landbouw. Theunis Osinga van het Wetterskip Fryslân zal het veenweideprogramma toelichten. Vervolgens gaan Douwe Hoogland,(gedeputeerde provincie Fryslân), Jan van Weperen (dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân) en Geart Benedictus (vertegenwoordiger van de 7 landbouwpartijen) samen in gesprek.
Het webinar wordt afgesloten met de gebiedsaanpak. Dit gesprek is samen met Piet Dijkstra en Foppe Hemminga (Gebiedsproces Aldeboarn de Deelen) en Haije Ketelaar (klankbordgroep Idsegea). Tijdens het webinar kunt u via de chatfunctie vragen stellen, een deel van de vragen zal dan live behandeld worden.

Het webinar is te volgen via deze link.

Webinar fundering – woensdag 18 november om 19.30 uur

Ook voor woningeigenaren wordt een webinar georganiseerd over houten funderingen die als gevolg van voortgaande bodemdaling, lage grondwaterstanden en langdurige droogte droogvallen en gaan rotten. De hoogwatersloten die de funderingen moeten beschermen worden minder effectief. Hoe groot is dit probleem en wat kunnen we eraan doen? Met o.a.: Jan van Weperen (dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân), Mark Born (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) en Egbert Heida (Woningbouwvereniging Elkien).

Het webinar is te volgen via deze link

Webinar leefomgeving, natuur en biodiversiteit – woensdag 2 december om 19.30 uur

Op woensdag 2 december zal een webinar georganiseerd worden over het laatste onderwerp; Leefomgeving, natuur en biodiversiteit. Op https://www.veenweidefryslan.frl/nieuwsberichten/webinars-data vindt u binnenkort meer informatie over deze webinar.

De webinar is te volgen via deze link.

Zienswijze landbouw

Van woensdag 4 november t/m woensdag 30 december ligt het ontwerp- Veenweideprogramma 21- 30 ter inzage. In deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Vanuit de 7 landbouwpartijen (LTO Noord, Agrarische Jongeren Friesland, Federatie Polderbelangen Friesland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, samenwerkende agrarische collectieven Fryslân en Het Friesch Grondbezit) gaan we één gezamenlijke zienswijze indienen bij de Provincie. Natuurlijk staat het elke burger en boer vrij om zelf ook een zienswijze in te dienen.

Onze voorlopige standpunten vindt u t.z.t. op de website https://www.veenweidefryslan.frl/ In coronatijd moet het betrekken van de achterban helaas digitaal, maar elke landbouwpartij gaat z’n best doen om onze voorlopig standpunten te bespreken met de eigen achterban en met inbreng van de leden definitief te maken voor de Kerstdagen.