Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Beste ANLb-deelnemer,

Bij deze willen we u vragen om niet te lang te wachten met het doorlopen van de ‘BGT check’, waarvoor u mogelijk in 2021 (of 2022) door RVO wordt uitgenodigd. Hieronder leest u wat de ‘BGT check’ is en waarom wij u vragen deze tijdig te doorlopen.

Zoals u weet worden de vergoedingen voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) uitgekeerd op basis van een intekening van beheerpakketten op een digitale kaart. Die intekening moet altijd binnen de door de overheid vastgestelde landbouw- en landschapsbegrenzingen liggen, anders kan er voor het beheerpakket geen vergoeding worden uitbetaald.

Op dit moment is de overheid bezig om deze begrenzingen opnieuw en met meer detail vast te stellen. De nieuwe digitale kaart die hierdoor ontstaat heet de BGT. De BGT vormt straks de nieuwe uiterste begrenzing van uw ANLb percelen, maar ook van uw gewaspercelen.

Door de invoering van de BGT zullen wij als collectief de komende tijd alle ingetekende ANLb percelen opnieuw moeten bekijken en waar nodig corrigeren, zodat deze weer binnen de nieuwe begrenzingen van de BGT komen te liggen. Een enorme klus die we vóór 15 mei geklaard moeten hebben om op tijd een nieuwe ANLb aanvraag te kunnen indienen.

Het vervelende is dat we ANLb percelen pas kunnen corrigeren als de BGT begrenzingen rond uw bedrijf definitief zijn vastgesteld. En dat is weer afhankelijk van het moment dat u de ‘BGT check’ hebt doorlopen. De ‘BGT check’ is een door RVO.nl ontwikkeld hulpmiddel waarin u kunt aangeven of u het eens bent met de nieuwe begrenzing.

Als u een uitnodiging ontvangt van RVO dan vragen we u om daar vooral gebruik van te maken en hier niet te lang mee te wachten. Kijk kritisch naar de nieuwe BGT begrenzingen en controleer deze goed op fouten. In de ‘BGT check’ kunt u stippen zetten op plekken waar u fouten ziet. RVO.nl zal dan opnieuw naar de begrenzing kijken.

Pas als de ‘BGT check’ helemaal is afgerond, inclusief eventuele herziening van de begrenzing door RVO.nl, kunnen wij uw ANLb percelen gaan corrigeren. We verwachten hier medio december meet te kunnen starten. Als het zover is laten we dit weten.

Voor meer info: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/grond/basisregistratie-grootschalige-topografie/bgt-check

Met vriendelijke groet,

Collectief Súdwestkust

De Nederlandse landbouw staat op een keerpunt. Steeds meer mensen beseffen dat het echt anders moet: duurzamer, met meer aandacht voor biodiversiteit, dierenwelzijn en het landschap.
De roep om een landbouw die zorgvuldig omgaat met de kwaliteit van water, bodem en lucht wordt groter. Veel boeren willen best mee in die ontwikkeling, maar zijn onderdeel van een complex systeem dat veranderen moeilijk maakt…

Met Jan Terlouw, politicus en auteur, Frank Westerman, auteur van o.a. De Graanrepubliek en Caspar Janssen, columnist bij de Volkskrant.

Bekijk onderstaande de trailer van deze inspiratie-avond!

Meer informatie en tickets
www.deuitdaging.frl