Boeren die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw in het Friese Kleiweidegebied kunnen hiervoor vanaf 1 augustus subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een experiment als alternatief voor ‘rûge dong’. Rûge dong is een graag toegepaste mestsoort in het weidevogelbeheer. Of om een experiment voor het telen van eiwit. Er is maximaal € 25.000 subsidie per aanvraag beschikbaar. Aanvragen kan via de website www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.

Vernieuwende ideeën

Boeren hebben zelf vaak al ideeën over hoe zij de biodiversiteit op hun bedrijf kunnen versterken. Vanuit hun eigen ervaringen op het boerenerf zien zij mogelijkheden voor de toekomst. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met kruidenrijk grasland of het inpassen van natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. De subsidieregeling Natuurinclusieve experimenten kan deze experimenten verder brengen. En het kan boeren inspireren om met nieuwe ideeën over natuurinclusieve landbouw te komen. Voorwaarde is dat het gaat om vernieuwende ideeën van tenminste twee deelnemers, waarvan minimaal één agrarisch ondernemer in het Kleiweidegebied (grofweg het gebied tussen Sneek, Bolsward en Leeuwarden).

Landbouwadviespool helpt bij aanvragen

Boeren die hulp nodig hebben bij de aanvraag of willen weten of hun idee kansrijk is, kunnen terecht bij de Landbouwadviespool: tel. 06-22349008 of e-mail: info@lap.frl

De ideeën moeten in elk geval aansluiten bij het streefbeeld en actieplan voor de Kleiweide die met betrokkenen zijn opgesteld. In een actieplan is een route uitgestippeld voor landbouw die winstgevend is en tegelijk bijdraagt aan de biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en die zorgt voor een (be)leefbaar platteland.

De subsidieregeling Natuurinclusieve experimenten is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waarmee de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland willen stimuleren en versnellen.

Het aanvraagformulier en de subsidieregeling vindt u op www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl

Living Lab Fryslân en de 7 agrarische collectieven in Fryslân zijn van plan om dit najaar gezamenlijk 5 studiegroepen op te zetten Wil je van collega-agrariërs en experts leren over onderwerpen als kruidenrijk grasland, bodembeheer, optimaliseren van de bedrijfskringloop of de economische aspecten van natuurinclusieve landbouw (NIL), meld je dan aan.

Deelname

Deelname is gratis vanwege een bijdrage uit een subsidieregeling die 3 jaar loopt. Er is jaarlijks ruimte voor 5 studiegroepen. Je kunt je individueel aanmelden of als groep. Wij doen onderstaand voorstellen voor onderwerpen maar je mag zelf ook een onderwerp aandragen. De bijeenkomsten hebben een praktische insteek.

Opbouw studiegroepen

 • Een studiegroeptraject bestaat uit 4 bijeenkomsten en een excursie die ergens in de provincie worden georganiseerd,
 • Er zijn 5-10 deelnemers,
 • Samen met de deelnemers wordt het programma opgesteld,
 • De begeleider is een ervaren studiegroepbegeleider of een medewerker vanuit het collectief,
 • Er is ruimte voor het inschakelen van inhoudelijke experts,
 • Ieder bedrijf is anders, er is ruimte om in te haken op ieders persoonlijke situatie,
 • De eerste 5 studiegroepen kunnen starten vanaf het najaar 2022.

Interactie tussen studiegroepen

 • Elk jaar is er een symposium met de terugkoppeling uit de 5 lopende studiegroepen, relevante workshops en presentaties,
 • Er worden twee korte webinars georganiseerd over inhoudelijke relevante onderwerpen.

Onderwerpen

De onderwerpen die centraal staan in de studiegroep worden bepaald op basis van de behoefte van de deelnemers, maar je kunt denken aan:

 • Natuurinclusieve landbouw (maatregelen en inpassing in bedrijf),
 • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (maatregelen, beheer en inpassing in bedrijf),
 • Optimaliseren bedrijfskringloop,
 • Kruidenrijk grasland (inpassing en beheer),
 • Eiwitgewassen,
 • Bodem,
 • Bedrijfseconomische aspecten van ANLb en natuurinclusieve landbouw,
 • Samenwerking melkveehouderij en akkerbouw,
 • Biodiversiteit rondom het boerenerf.

De Landbouwadviespool (LAP)
De advisering via studiegroepen is een initiatief vanuit de Landbouwadviespool (LAP) Fryslân. Deze pool bestaat uit zo’n 30 onafhankelijke adviseurs met verschillende expertises.

Deze adviseurs nemen individuele adviesvragen van boeren over Natuurinclusieve landbouw binnen Fryslân, (kostenloos) in behandeling. Meer info: www.lap.frl Sommige adviesvragen komen frequent voor en/of lenen zich goed voor behandeling in een studiegroep.

Aanmelden

Heb je belangstelling voor één van onze studiegroepen? Meld je alvast aan via deze link
In samenspraak met de agrarische collectieven worden de studiegroepen opgezet en de onderwerpen bekend gemaakt.