Subsidie voor boeren die experimenteren met natuurinclusieve landbouw in de Friese Kleiweide

Boeren die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw in het Friese Kleiweidegebied kunnen hiervoor vanaf 1 augustus subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een experiment als alternatief voor ‘rûge dong’. Rûge dong is een graag toegepaste mestsoort in het weidevogelbeheer. Of om een experiment voor het telen van eiwit. Er is maximaal € 25.000 subsidie per aanvraag beschikbaar. Aanvragen kan via de website www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.

Vernieuwende ideeën

Boeren hebben zelf vaak al ideeën over hoe zij de biodiversiteit op hun bedrijf kunnen versterken. Vanuit hun eigen ervaringen op het boerenerf zien zij mogelijkheden voor de toekomst. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met kruidenrijk grasland of het inpassen van natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. De subsidieregeling Natuurinclusieve experimenten kan deze experimenten verder brengen. En het kan boeren inspireren om met nieuwe ideeën over natuurinclusieve landbouw te komen. Voorwaarde is dat het gaat om vernieuwende ideeën van tenminste twee deelnemers, waarvan minimaal één agrarisch ondernemer in het Kleiweidegebied (grofweg het gebied tussen Sneek, Bolsward en Leeuwarden).

Landbouwadviespool helpt bij aanvragen

Boeren die hulp nodig hebben bij de aanvraag of willen weten of hun idee kansrijk is, kunnen terecht bij de Landbouwadviespool: tel. 06-22349008 of e-mail: info@lap.frl

De ideeën moeten in elk geval aansluiten bij het streefbeeld en actieplan voor de Kleiweide die met betrokkenen zijn opgesteld. In een actieplan is een route uitgestippeld voor landbouw die winstgevend is en tegelijk bijdraagt aan de biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en die zorgt voor een (be)leefbaar platteland.

De subsidieregeling Natuurinclusieve experimenten is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waarmee de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland willen stimuleren en versnellen.

Het aanvraagformulier en de subsidieregeling vindt u op www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl