Leefgebied Klimaat

Wat is het?

Naast het soortenbeheer zoals binnen de leefgebieden Open Grasland en Natte Dooradering kent de ANLb ook de mogelijkheid voor waterbeheer via de categorie Water. Via deze weg kunnen waterschappen agrarische collectieven benutten om samen te werken met boeren. Aan dit rijtje kunnen we per 2023 ook het leefgebied Klimaat toevoegen.

Doelstellingen

1] Vastleggen CO2 = broeikasgassen vastleggen in bodem, gewassen en houtige elementen

2] Reduceren uitstoot broeikasgassen = voorkomen dat broeikasgassen vrijkomen uit de bodem

3] Vernatten = grondwaterpeil verhogen vooral in veengebieden (waterschappen geven aan hier niet veel mee te gaan doen en dit doel in veel gevallen niet te co-financieren)

4] Opvangen waterpieken en droogte = twee doelen ineen, deels overeenkomend met waterdoel 1 en waterdoel 4. Let op dat werken aan het ene doel het andere doel negatief kan beïnvloeden.

5] Omgaan met verzilting = zout water buiten de deur houden of teelten aanpassen. Momenteel is het ANLb hier niet geschikt voor dus dit doel komt niet terug in de tabellen en pakketten.

Samenwerken met boeren is nodig

In de hele provincie Friesland kunnen pakketten afgesloten gaan worden voor klimaat. Voor klimaat zijn deze pakketten per 2023 nieuw en nog volop in ontwikkeling. Bodemverbetering en verbrede bufferstroken zijn pakketten die voor klimaat ingezet kunnen gaan worden.  Collectief Súdwestkust wil de komende tijd o.a. experimenteren met bufferstroken en en bodemverbeteraars. Daarover gaan we in gesprek met het waterschap en de boeren.

Compensatie

Wanneer een boer kiest voor maatregelen met betrekking tot klimaat worden er kosten gemaakt of inkomsten misgelopen. Daarom kunnen extra werkzaamheden en gederfde inkomsten vergoed worden op basis van een beheerovereenkomst af te sluiten via het collectief. Naast dat de boer zo een maatschappelijk belang dient én een financiële compensatie ontvangt, zijn er nog een aantal aanvullende redenen om mee te doen.

Waarom meedoen met ANLb-water aantrekkelijk is

 • Veedrenking
  Wanneer de chemische waterkwaliteit in de sloot beter is, is het veiliger voor vee om uit de sloot te drinken. Dit bespaart leidingwater.
 • Weidevogels
  Veel beheerpakketten in de categorie water van ANLb hebben ook een positief effect op (weide-/akker-) vogels. Als agrarisch gebied niet opengesteld is voor de leefgebieden open akkerland of open grasland, dan biedt de categorie water misschien toch een mogelijkheid om de omstandigheden voor vogels te verbeteren. Dan kan bijvoorbeeld met bodemverbetering (meer bodembeestjes die als voer dienen voor vogels) en natuurvriendelijke oevers en  landenbeheer (meer insecten in de slootkant en meer mogelijkheden om te schuilen voor de kuikens).
 • Functionele AgroBiodiversiteit
  Randenbeheer zorgt ervoor dat natuurlijke vijanden van plaag-organismen direct rond percelen kunnen leven. De boer hoeft minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken (en dus aan te schaffen) wanneer nuttige insecten (een deel van) die taak overnemen.
 • Vast inkomen
  De beheervergoeding biedt financiële zekerheid. Het is een vastgesteld bedrag, dat niet aan prijsschommelingen onderhevig is.
 • Licence to produce
  Vanuit de maatschappij wordt er steeds meer naar de landbouw gekeken. Zichtbare maatregelen, zoals randenbeheer, rietzomen en natuurvriendelijke oevers dragen bij aan een ‘mooier’ landelijk gebied en aan meer draagvlak voor de agrarische sector.
 • Hogere gewasopbrengst
  Hoewel het ANLb gericht is op het vergoeden van opbrengstderving, heeft het beheerpakket bodemverbetering potentieel een positief effect op de opbrengst. Door het gehalte organisch stof te verhogen gaat de bodem meer ‘leven’ waardoor gewas beter kan wortelen en daardoor meer bodemvocht kan benutten.