Artikelen door Jeroen de Vries

Extra aandacht voor randenbeheer vanaf 2023

Waarom inzetten op randenbeheer in mijn gebied? Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de gebieden waar metingen en modelberekeningen laten zien dat het behalen van de KRW doelstelling zonder extra maatregelen, in het geding komt. Een parameter is een te hoog gehalte aan fosfaat. Fosfaat komt vrij uit diverse bronnen, […]

,

Botsen eco-regeling en het ANLb? ‘Nee, het kan elkaar juist versterken’

Een vergoeding voor de nieuwe eco-regeling via het GLB én natuur- en landschapsbeheer via het ANLb is geen optie. Dan maar afzien van een zesjarig contract via het ANLb? Volstrekt onnodig, leggen Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur) en Jetze Genee (projectleider ANLb en GLB-NSP bij de provincie Fryslân) uit. Eco-regeling én ANLb hoeven elkaar absoluut niet […]

,

Reactie BoerenNatuur op negatieve ANLb-adviezen

De laatste tijd horen wij vanuit het veld dat boeren door bedrijfsadviseurs soms geadviseerd worden om voor de komende nieuwe GLB-periode geen ANLb-contracten af te sluiten. Wij betreuren het dat hierdoor extra onrust en zorg ontstaat bij onze deelnemers en collectieven. Nu er al zoveel onduidelijkheid is bij de invoering van het nieuwe GLB-NSP is […]

Monitoring wezels, hermelijnen en bunzingen

Er is te weinig bekend over de kleine marterachtigen (wezel, hermelijn, bunzing) in Friesland. Daarom is de Provincie Fryslân vorig jaar een onderzoek gestart om in zogenaamde ‘uurhokken’ meer camera’s te plaatsen. Een uurhok is een gebied van 5 bij 5 kilometer. De onderzoekers van Altenburg & Wymenga plaatsen zodoende ook een aantal cameravallen in het […]

,

Aanloop nieuwe ANLb periode

Bericht BoerenNatuur d.d. 17 oktober jl. Per 1 januari 2023 gaat het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse uitwerking van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van start. Daarvan zijn  de nieuw te introduceren eco-regeling en de tweede ANLb-periode belangrijke onderdelen. Wil je überhaupt voor een GLB-subsidie in aanmerking komen dan moet je in de basis […]

,

Implementatie ANLb 2023

Voor de implementatie ANLb 2023 hebben we een info pagina ingericht; https://sudwestkust.nl/anlb-vanaf-2023/ Via deze pagina houden we u op de hoogte van de implementatie van het nieuwe ANLb wat start op 1 januari 2023.  Wat zijn de doelstellingen, wat veranderd, wat moet er gedaan worden, hoe zien de pakketten eruit, wat is de hoogte van […]

Subsidie voor boeren die experimenteren met natuurinclusieve landbouw in de Friese Kleiweide

Boeren die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw in het Friese Kleiweidegebied kunnen hiervoor vanaf 1 augustus subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een experiment als alternatief voor ‘rûge dong’. Rûge dong is een graag toegepaste mestsoort […]

,

Deelname aan studiegroepen over natuurinclusieve landbouw

Living Lab Fryslân en de 7 agrarische collectieven in Fryslân zijn van plan om dit najaar gezamenlijk 5 studiegroepen op te zetten Wil je van collega-agrariërs en experts leren over onderwerpen als kruidenrijk grasland, bodembeheer, optimaliseren van de bedrijfskringloop of de economische aspecten van natuurinclusieve landbouw (NIL), meld je dan aan. Deelname Deelname is gratis […]