Artikelen door Jeroen de Vries

Resultaten onderzoek Bokashi

In dit praktijkexperiment zijn op 5 verschillende bedrijven 3 jaar lang de effecten van bokashi bemesting op bodem, gewas en water onderzocht. Bokashi + drijfmest is daarbij vergeleken met puur drijfmest en een controle (geen bemesting). Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van een onderbouwd overzicht van de werking, mogelijkheden en kansen van […]

Openstelling SABE is 31 mei

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat dit voorjaar opnieuw open. Klik hier voor het openstellingsbesluit. Vanaf 31 mei kan er via het RVO-loket een voucher aangevraagd voor een bedrijfsadvies op maat, een verdiepingscursus stikstof in de landbouw of een cursus bedrijfscoach stikstof. De Sabe is mede in het leven geroepen door de land- en tuinbouwsector om innovaties en kennis […]

Registreren van predatoren in BFVW app

Het seizoen is al weer volop aan de gang en we hebben weer te maken met een bijzonder voorjaar. Maart april was/is koud en wisselvallig maar gelukkig niet te droog net als vorig jaar. Er lijkt de komende tijd mooi voorjaarsweer aan te komen en hopelijk komt dat op tijd voor de eerste kuikens die […]

Aanvalsplan Grutto overhandigd aan minister Carola Schouten

Uit handen van initiatiefnemer Pieter Winsemius ontving minister Schouten het Aanvalsplan Grutto. Samen met It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland heeft hij dit initiatief gestart om de achteruitgang van de grutto en andere weidevogels te stoppen. Dit actieplan is met zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers opgesteld. Download het Aanvalsplan grutto en […]

Webinar landbouw over ontwerp-Veenweideprogramma 21-30

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweidegemeenten presenteerden 4 november het Friese Veenweideprogramma en hun plannen voor het veenweidegebied van Fryslân voor de komende 10 jaar. Dit is een ambitieus plan om de veengronden natter te maken, bodemdaling af te remmen en de CO2-uitstoot te verminderen. Maar wat betekent het programma nu voor de […]

Kavelruil Gaastmeer t.b.v. weidevogelbeheer

In 2019 vond er een kavelruil plaats tussen drie boeren in het gebied Langehoek, Fiskersbuorren. Gebiedscoördinator Sytse Terpstra van collectief Súdwestkust en boer Piet Visser van boerderij Aldwar bij Gaastmeer vertellen hierover. 

Solar pompen; Wat te doen buiten het plas-dras seizoen

“Onderhoud is behoud!” De Poortman Solar plas-draspompen kunnen het gehele jaar op hun plek blijven staan. Dat betekent niet dat er in het najaar geen onderhoud en/of maatregelen nodig zijn. Zo moeten bijvoorbeeld de slangen met pomp uit de sloot verwijderd worden en droog en vorstvrij worden opgeslagen. Afhankelijk van het type pomp moeten de […]