De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat dit voorjaar opnieuw open. Klik hier voor het openstellingsbesluit.

Vanaf 31 mei kan er via het RVO-loket een voucher aangevraagd voor een bedrijfsadvies op maat, een verdiepingscursus stikstof in de landbouw of een cursus bedrijfscoach stikstof. De Sabe is mede in het leven geroepen door de land- en tuinbouwsector om innovaties en kennis sneller te laten landen op het boerenerf. De vouchers bieden boeren en tuinders ondersteuning bij de omslag naar een duurzame landbouw en bij de reductie van stikstof.

Een voucher voor bedrijfsadvies voor agrarisch ondernemers (4200 beschikbaar)  

Voor bedrijfsadvies op maat over kringlooplandbouw of duurzaam ondernemerschap kunt u als agrarische ondernemer zelf op een eenvoudige manier een voucher aanvragen. U kiest eerst het onderwerp waar u advies over wilt. Vervolgens kiest u de onafhankelijk erkende bedrijfsadviseur, gekoppeld aan het gekozen onderwerp uit het BAS-register. De lijst van adviseurs vindt u op de website van RVO. Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd. U kunt deze vouchers ook bundelen, zodat er gezamenlijk advies kan worden ingewonnen met andere agrarische ondernemers.

Een voucher voor een cursus stikstof in de landbouw (650 beschikbaar)  

Als agrarisch ondernemer kunt u zelf eenvoudig een voucher aanvragen om een verdiepingscursus stikstof in de landbouw te volgen bij één van de groene hogeronderwijsinstellingen. Met deze cursus wordt u ondersteund bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau. De cursus is gezamenlijk ontwikkeld door de groene hogeronderwijsinstellingen Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Meer informatie over de cursus vindt u hier.

Een voucher voor de cursus bedrijfscoach stikstof voor bedrijfsadviseurs (180 beschikbaar)  

Daarnaast kunnen bedrijfsadviseurs een voucher aanvragen voor de cursus bedrijfscoach stikstof. De cursus is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach stikstof aan de slag willen en wordt gevolgd bij een van de groene hogeronderwijsinstellingen. Voor deze cursus geldt een eigen bijdrage van 50% van de kosten. Klik hier voor meer informatie.

Het seizoen is al weer volop aan de gang en we hebben weer te maken met een bijzonder voorjaar. Maart april was/is koud en wisselvallig maar gelukkig niet te droog net als vorig jaar. Er lijkt de komende tijd mooi voorjaarsweer aan te komen en hopelijk komt dat op tijd voor de eerste kuikens die inmiddels uit het ei zijn gekropen.
Echter zijn er helaas alweer geluiden van grote predatiedruk her en der in Friesland. Willen we de huidige populatie van de grutto en andere soorten in Friesland de komende jaren op peil houden dan zullen we nog meer aan predatiebeheer moeten gaan doen. Alleen biotoopverbetering is niet meer voldoende. Vorig jaar is de noodklok al geluid en ook dit jaar lijkt slecht uit de startblokken te gaan.

We willen iedereen oproepen om het bijltje er niet bij neer te leggen en door te zetten met het actief opzoeken, beschermen en registreren van weidevogelnesten! Zoals jullie wel weten kunnen we via het registratie systeem van de BFVW en via de fûgelwacht app veel en uitgebreide registraties vastleggen van alle voorkomende soorten in Friesland. We kunnen via waarnemingen ook de gedragingen registreren van vliegende -en grond predatoren.

Bij heel veel vogelwachten valt op dat de meeste ingevoerde registraties beperkt blijft tot de 4 hoofdsoorten van de weidevogels. We zouden graag zien dat er ook andere soorten geregistreerd worden en dan met name de predatoren!

We willen iedere nazorger vragen om zoveel mogelijk vliegende -en grondpredatoren te registreren. In de bijlage heb ik een handvat meegestuurd waarin de meest bedreigende predatoren zijn weergegeven. Het handvat is opgesteld door Johannes van Stralen (Gebiedscoördinator BFVW) in samenwerking met Jeroen de Vries (Collectief Súdwestkust) en Inge van der Zee (BFVW).

Op dit moment hebben we nog geen idee of deze registraties ons in de toekomst gaan helpen bij meer verruiming op het gebied van predatiebestrijding. Er zijn nog genoeg vragen o.a. objectiviteit, rechtsgeldigheid etc waar op dit moment nog geen antwoorden op zijn. Dit gesprek kunnen de collectieven en de BFVW met de provincie aangaan.

Eén ding is wel zeker. We benutten de kennis en de middelen en schetsen daarbij een beeld. Dit kan nooit geen kwaad. Mocht blijken dat we in de toekomst wel wat met de verzamelde data kunnen dan zijn de eerste stappen gezet en lopen we een keer voor de muziek uit i.p.v. er achter aan.

Door voor het weidevogelseizoen al roofdieren op te sporen, hebben vogels straks meer kans om jongen groot te brengen. Want, “er loopt meer rond dan we eigenlijk weten en denken”, zo vertelt vogelwacht Jetze Genee.

Lees het gehele artikel, en bekijk het filmpje op de website van Omrop Fryslân.