Luden ut it fjild!

Intervisiedag BoerenNatuur Fryslân

Terwijl buiten yn it Fjild de eerste ljipaaien zijn gevonden vond op 28 maart jl., binnen bij de Dairy Campus, de eerste bijeenkomst voor veldmedewerkers van de Friese Agrarische Collectieven plaats. Een kennisbijeenkomst waarin alle ervaringen rondom weidevogelbeheer op een praktische manier met elkaar gedeeld konden worden. De grote opkomst van rond 50 personen is de bevestiging van het nut van een dergelijke kennisuitwisseling.

Dagvoorzitter Attje Meekma, zelf boerin en nachtvlinderteller in BIMAG, heette iedereen welkom. Age Flapper vertelde kort over de rol van collectieven en Sybe van der Schaar lichtte de samenwerking met de BFVW toe. Nazorger en dronepiloot Simon Spriensma nam de deelnemers via zijn presentatie en enthousiaste manier van vertellen mee in hetgeen er jaarrond gedaan wordt in het veld voor de weidevogels.  Van het in de winter maaien van rietkragen naar het in oktober/november evalueren van de weidevogelresultaten met het nazorgteam en de boeren.  Hij gaf ook een doorkijkje naar de toekomst waarbij nieuwe technische ontwikkeling zoals AI (artificial intelligence) kunnen ondersteunen bij het veldwerk.

In de discussiegroepen werden de zaken waar men tegen aanloopt in het broedseizoen uitgebreid besproken en werden er oplossingen voor gezocht. Veel tips en ideeën zijn onderling uitgewisseld en ook richting de collectieven zijn adviezen meegegeven. Er werd o.a. ingegaan op communicatie tussen beheerder en veldmedewerker, de verschillen tussen de collectieven, de rol die collectieven kunnen oppakken in de communicatie en educatie voor loonwerkers en boeren en vele andere zaken.

Na een gezellige borrel ging iedereen huiswaarts met een presentje en een hoofd vol nieuwe ideeën voor uitvoering van zijn/haar taken in het Fjild. Een hele waardevolle start van het weidevogelseizoen 2024. Luden ut it Fjild laat ze horen!!!!!