De roerdomp op de Workumerwaard

Roerdomp ( Botaurus stellaris)
Fries :Reiddomp

Door veel mensen wordt een ontmoeting met een roerdomp als bijzonder ervaren, dit omdat de vogel zich niet makkelijk laat zien. Het is een schuwe moerasbewoner die wat uiterlijk betreft helemaal opgaat in de omgeving. En als de vogel denkt te zijn ontdekt blijft deze stokstijf staan in de zogenaamde  paalhouding, staat dan recht omhoog met de snavel naar boven gericht en is dan nog lastiger te onderscheiden in de omringende vegetatie.

De vogel wordt ook wel rietreiger genoemd  en in de naam roerdomp zit ook het woord riet verwerkt, roer is namelijk een oud woord voor riet.
Het is een schaarse broedvogel van de rietvelden langs de IJsselmeerkust, in het voorjaar klinkt daar het karakteristieke geluid van deze vogel .

Het broedbiotoop bestaat uit structuurrijke rietvelden met overjarig riet afgewisseld met moerasvegetaties en ondiep water .

De beste kans om een roerdomp  te zien is in het najaar (of de winter), dit  is het moment dat de vogels gaan rondtrekken en de broedgebieden verlaten.

In Nederland is het deels stand- en deels trekvogel, bovendien komen hier ook roerdompen overwinteren.

De blijvers kunnen het in strenge winters moeilijk krijgen omdat, als alles dichtgevroren is, ze moeilijk bij hun voedsel kunnen.

Het voedsel bestaat uit vis en amfibieën, en ook muizen en insecten worden gegeten.

Bijgaande foto’s zijn op de Workumer binnenwaard gemaakt in de herfstperiode.

Teksten en foto zijn van:
Tjerk Kunst uit Workum