Locatie: Klameare te Workum

Aanvang: Woensdag 3 april 2019.

Tijdstip: Inloop vanaf 19.30, start vergadering om 20.00 uur

Agenda

 1. Opening door voorzitter J. Postma
 2. Mededelingen
 3. Weidevogels: korte evaluatie en stand van zaken door Klaas Oevering
 4. Ganzen: stand van zaken door Beant Dijkstra
  O.a. Aandachtspunten verjagingsacties vanaf 1 april 2019
 5. Algemene zaken: door Age Flapper
 6. Notulen jaarvergadering 28 maart 2018 (bijlage)
 7. Financieel verslag door de penningmeester
  Verslag kascommissie
  Benoemen nieuwe kascommissieleden
  Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar: Jorrit Postma, voorzitter. Door het bestuur wordt voorgedragen: Wigle Sinnema
  Tevens wordt door het bestuur voorgedragen Jetty de Vries als nieuw bestuurslid/secretaris. Tegenkandidaten voor beide functies kunnen zich verkiesbaar stellen, indien zij dit ten minste één week voor de vergadering bij het bestuur bekend maken en mits de tegenkandidaat 10 handtekeningen van overige leden voor zijn voordracht heeft ontvangen.
 9. Rondvraag
 10. Pauze
 11. Gastspreker: Jetze Genee, projectleider Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Provincie Fryslân
  Over het ANLB en de rol van het collectief in de toekomst
 12. Afsluiting onder het genot van een borrel