Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2021

Ontwerp Natuurbeheerplan ligt ter inzage

Gedeputeerde Staten van Fryslân leggen het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 zes weken ter inzage in de periode 18 april tot en met 31 mei 2020. Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze indienen.

Wat staat er in het Natuurbeheerplan?
In het Natuurbeheerplan geeft de provincie aan voor welke gebieden in Fryslân subsidie kan worden aangevraagd. In het plan staan ook de voorwaarden die aan de subsidie vastzitten. De subsidie is voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen. Voor de aangewezen gebieden is aangegeven wat de natuurambitie is en welk beheertype daarbij hoort.

Ter inzage legging
Het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 ligt tot en met 31 mei 2020 ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een zienswijze indienen op de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het natuurbeheerplan 2020. De wijzigingen zijn zichtbaar in de beheertypenkaart. Er kunnen zienswijzen worden ingediend op zowel de agrarische leefgebieden als de natuurambities en de beheertypen.

Zienswijze indienen
Voor het indienen van een zienswijze kan je gebruik gemaakt worden van de digitale formulieren op de website van de Provincie Fryslân. Wil je de zienswijze liever per post sturen? Dan kunt u het formulier onderaan de pagina downloaden en invullen. Het postadres vindt u op het formulier.

De inspraakreacties worden gebundeld en beoordeeld in een reactienota. Op basis van de reactienota stellen Gedeputeerde Staten in het najaar het natuurbeheerplan 2021 vast.

Zienswijzen kunnen digitaal verzonden worden naar: SANL@fryslan.frl.