Help predatie van nesten te voorkomen of te beperken

Om de populatie grutto’s in stand te houden moet 60% van alle gruttobroedparen jaarlijks ten minste 1 kuiken groot krijgen. Is dit percentage na afloop van een broedseizoen lager, dan staat direct het voortbestaan van de soort onder druk. Het aantal dieren dat sterft is dan namelijk op jaarbasis groter dan het aantal dieren dat er bij komt. Het is dus zaak om zoveel mogelijk weidevogelkuikens de kans te bieden om succesvol op te groeien in ons gebied!

Predatoren zoals de vos, marterachtigen, dassen, maar ook roofvogels zijn natuurlijke vijanden van weidevogels. Ze roven al in een vroeg stadium eieren uit nesten, of vreten jonge kuikens.

In het kader van beheer en ten bate van het Bruto Territoriaal Succes (= aantal kuikens dat vliegvlug raakt), is het noodzakelijk om predatie te voorkomen of te beperken. En daarvoor hoeft lang niet altijd de jager langs te komen om drastische maatregelen te nemen. Iedere beheerder, of landeigenaar kan met vaak eenvoudige aanpassingen al een groot verschil maken:

Eenvoudige tips & tricks:

  • Maiskuilen afdekken

Open maiskuilen zijn een dankbare voedselbron voor predatoren in de winter.  De kuilbult afdekken, voorkomt dat predatoren hier eenvoudig van profiteren en de winterperiode relatief gemakkelijk overleven. Het is al voldoende dat het snijvlak afdekt wordt met het beschermzeil. De bult hoeft dus niet elke keer helemaal luchtdicht.

  • Rommelhoekjes opruimen

Op boerenerven, of soms in een hoek van een perceel, zijn vaak rommelhoekjes aanwezig. Boerenmateriaal dat al langere tijd niet gebruikt wordt of een voorraad stenen, dakpannen, banden of andere spullen. Dit zijn perfecte schuilplaatsen voor predatoren. Het opruimen van dit soort rommelhoekjes, maakt overbrugging van de winterperiode voor predatoren al minder gemakkelijk.

  • Bosjes snoeien

Bosjes in het veld vormen voor predatoren een ideale schuilplaats, een plek om te overwinteren, of een nest te bouwen. Het beperken van dit soort bosjes, beperkt het aantal predatoren dat kan overleven.

  • Spoorbermen maaien

De ruige spoorbermen worden weinig onderhouden en zijn door hun weelderigheid ideale schuilplekken voor predatoren. In overleg met Prorail kunnen de bermen in het kader van natuurbeheer door hen vaker gemaaid worden. Grenst uw land aan de spoorlijn, dan is overleg met Prorail gewenst. Regel dit bij voorkeur via uw gebiedscoördinator die de juiste connecties heeft.

  • Rietoevers maaien

Grenst (natuur)land aan water, dan is het advies de hoeveelheid riet te beperken. Maaien is een goede optie, maar zorg dan ook voor het verwijderen van het gemaaide riet, want een bult gemaaid riet vormt juist een nieuwe ideale schuilplek. Hou bij het maaien rekening met het feit dat ook andere dieren, zoals hazen en reeën, deze locaties gebruiken voor overwinteren en overnachten.

  • Oude ‘melkstallen’ en hokjes afbreken

Regelmatig treffen we in het land nog een ongebruikt melkhokje of ander schuurtje aan, dat soms zelfs op instorten staat. Deze bouwsels vormen een schuilplaats voor predatoren. Afbreken en opruimen is het advies.

  • Kuilbalen niet in het veld plaatsen

Een voorraad vierkante of ronde kuilbalen in het land biedt dekking aan predatoren. Ze hoeven slechts weinig te doen om hierin een beschut en warm hol te creëren voor hun kroost. Plaats een voorraad balen bij voorkeur niet in een afgelegen stuk land.

Meer informatie en overleg

Al deze soms simpele of kleine maatregelen maken het de natuurlijke vijand van de weidevogel een stuk moeilijker. En dragen zo dus indirect maar effectief bij aan het in stand houden van de populatie weidevogels. Zoek voor meer informatie of overleg contact met de gebiedscoördinator.