Aantal gruttoparen in de Samenvoeging stijgt dik 300%

De resultaten zijn ronduit spectaculair. In de periode van 2014 tot en met 2016 werd er in de Samenvoeging nabij Koudum geen enkel gruttopaar met kuikens gesignaleerd. In 2017 en 2018 volgde een voorzichtig herstel, dat zich dit seizoen heeft verdrievoudigd. In de eerste week van juni werden er door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen maar liefst 36 gruttoparen met kuikens geteld. Dat is ruim 300% meer dan vorig jaar.

Er is sprake van extensief natuurbeheer in het gebied dat een mozaïek betreft van de Súdwestkust. Er kan met recht worden gesproken van een bijzonder succesvol weidevogelseizoen.

Waarom lukt het nu wel en eerder niet?

Succesvol natuurbeheer lijkt een kwestie van de juiste inzichten en een lange adem. In het gebied werd de afgelopen jaren het beheer sterk geoptimaliseerd. Voornamelijk door verschillende maatregelen en investeringen te doen die op langere termijn hun vruchten afwerpen. En een goede afstemming tussen het collectief, de betrokken boeren en samenwerkingspartners, zoals jagers en vogelwachters.

In de Samenvoeging werden greppels en plas-dras zones aangelegd en daarnaast is gewerkt aan het herstellen van de openheid van het gebied. Minder struikgewas geeft predatoren minder kans te overleven. Jagers houden vervolgens het aantal bejaagbare predatoren kort.

Weidevogels zijn gebaat bij een relatief nat leefgebied, waarin veel insecten te vinden zijn en het bodemleven rijk is. In februari dit jaar werd daarom al begonnen met het nathouden van het land. Door te zorgen dat de sloten vol water bleven en het land weinig te bemesten kan langer gewacht worden met maaien, zonder dat er een ondoordringbaar pak gras ontstaat. In het hele gebied vindt bovendien afwisselend beheer plaats, door ook stukken te beweiden met vee.

De genomen maatregelen creëren een optimale biotoop, met veel insecten en dus voedsel voor kuikens en relatief weinig natuurlijke vijanden. Waardoor de eieren kunnen uitkomen en kuikens groot en sterk genoeg worden om vliegvlug te geraken. In de Samenvoeging is zo een kansrijke omgeving ontstaan voor weidevogels, waar menig gruttopaar dit seizoen dankbaar gebruik van maakt.