Aanvraag investeringssubsidie ingediend

In het werkgebied van Collectief Súdwestkust is sprake van circa 3.250 ha agrarisch natuurbeheer. De afgelopen jaren heeft het collectief ingezet op het uitbreiden en versterken van het beheer in mozaïeken. Hierbij is ingezet op het ontwikkelen van robuuste kerngebieden die aansluiten bij het door de provincie opgestelde beleid. Dit zijn gebieden met meer zwaar beheer (uitgestelde maaidatum, kruidenrijk grasland en plasdras) en voldoende samenhang.

Kwaliteitsverbetering
De komende jaren wil het collectief deze optimalisatieslag verder in de praktijk brengen door in te zetten op een kwaliteitsverbetering. Daarvoor heeft het Collectief Súdwestkust een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Fryslân voor een totaal aan investeringen van circa 300.000 euro.

Onderzoek
In het voorjaar 2018 is er in elke mozaïek een ecologische schouw uitgevoerd. Hierbij is gekeken hoe het weidevogelbeheer verder kan worden geoptimaliseerd en de effectiviteit van het ANLb kan worden verhoogd gericht op vernatting, verhogen van de connectiviteit en samenhang van beheer in gebieden en het optimaliseren van de openheid. Het project ‘Schep in de grond voor weidevogels in de Súdwestkust’ richt zich op de uitvoer van deze kwaliteitsverbetering in het boerenland. De focus hierbij ligt op het treffen van inrichtingsmaatregelen die direct bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van het biotoop.

Knelpunten
Het voornaamste knelpunt bij het weidevogelbeheer binnen Collectief Súdwestkust is dat er te weinig weidevogelkuikens vliegvlug worden om de populatie stabiel te houden. De afgelopen jaren is gebleken, zowel uit wetenschappelijk onderzoek als praktijkervaringen van het collectief, dat vernattingsmaatregelen als plasdras, greppelplasdras en hoog waterpeil een zeer positieve invloed hebben op de weidevogels in zowel de vestigingsfase als de kuikenfase. Collectief Súdwestkust wenst dan ook fysieke inrichtingsmaatregelen te nemen, met name gericht op vernatting.

Maatregelen
De voorgenomen maatregelen in het subsidieplan betreffen:

  • het aanleggen van (greppel)plasdrassen op 28 verschillende locaties
  • het verhogen van het waterpeil op 11 locaties (ca. 200 ha)
  • de openheid van het gebied verbeteren binnen 2 mozaïeken

De greidefûgels (weidevogels) horen bij het Friese landschap. Samen met boeren, vrijwilligers, vogelwachten, provincie Fryslân, RUG, Wetterskip Fryslân, gemeente en TBO’s gaan we dan ook alles op alles zetten om de weidevogels te behouden. We laten ze niet vliegen!