Afbouwregeling bergboeren

Bergboeren of probleemgebiedenregeling

De Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân hebben besloten om met ingang van 2014 geen subsidie meer beschikbaar te stellen aan de zogenaamde landbouw probleemgebieden in de provincie Fryslân. In het plattelandsbeleid bestond de mogelijkheid om de concurrentiepositie van agrariërs in de landbouwgebieden met een natuurlijke handicap te verbeteren door middel van een hectaretoeslag. In Nederland beter bekend als de bergboeren- of probleemgebiedenregeling. Met de overgang van de regeling van het ministerie van Economische Zaken naar de provincies is geen budget meegekomen naar de provincies waardoor de bijdrages vanaf het jaar 2014 door de provincie op ‘nul’ (€ 0) zijn gezet.

Uitspraak Rechtbank

De Algemene wet Bestuursrecht (artikel 4:51 lid 1) bepaalt dat bij het beëindigen van een langjarige subsidierelatie  er een redelijke overgangstermijn dient te worden gehanteerd. Destijds is bij het beëindigen van de subsidierelatie geen overgangstermijn in acht genomen. Bij uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland van 6 februari 2017 heeft de Rechtbank de provincie Fryslân opgedragen alsnog te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de agrarische bedrijven als gevolg van het beëindigen van deze langjarige subsidierelatie.

Afbouwregeling

Het overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken ‘bergboeren’ heeft er toe geleid dat er alsnog een afbouwregeling komt. De afbouwregeling gaat over een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf 2013. Als voorwaarde voor het verkrijgen van een bijdrage geldt dat de betreffende agrarische ondernemer in 2013 een subsidie heeft ontvangen op grond van artikel 4.2.w (gekoppelde probleemgebieden) of artikel 4.2.10 (zgn ontkoppelde probleemgebieden) van de provinciale subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 2013. Bij de aanvraag moet per jaar dat valt onder de afbouwregeling, aangegeven worden hoeveel van de in 2013 in beheer zijnde landbouwpercelen in respectievelijk 2014, 2015 en 2016 steeds in beheer waren.

Let op: als je in aanmerking komt voor deze afbouwregeling dan moet het aanvraagformulier in geleverd worden bij de provincie Fryslân tussen 1 augustus 2019 en 30 september 2019.

Het besluit is gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl