Insectennetwerk gemeente Sudwestfryslân

Súdwest-Fryslân zet zich de komende jaren in om de leefomgeving van bijen, vlinders en andere insecten te verbeteren door op plaatsen een insectvriendelijker beheer van bermen te voeren. Insecten kunnen zich op deze manier ongehinderd verplaatsen en uitbreiden tussen verschillende natuurgebieden, steden en dorpen. De aanleiding is de sterke achteruitgang van de insecten in Nederland (75% in de afgelopen 30 jaar). De aanpak staat omschreven in het adviesrapport Insectennetwerk Súdwest-Fryslân en kan als voorbeeld worden gebruikt voor andere Friese gemeenten en zal worden gebuikt voor een provinciaal actieplan.

Inventarisatie
Alle insectrijke gebieden in Súdwest-Fryslân zijn in kaart gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om natuurterreinen die in beheer zijn bij natuurorganisaties, maar ook om terreinen van agrarische natuurverenigingen. Insectrijke gebieden in steden en dorpen zijn ook geïnventariseerd.

Beoordeling
Vervolgens zijn alle gemeentelijk bermen – 1.400 km in totaal – beoordeeld in welke mate ze geschikt zijn voor insecten en om als verbinding te fungeren tussen deze terreinen. Zo scoren brede bermen hoger dan hele smalle bermen. Andere aspecten waarnaar gekeken is, zijn: grondsoort, verkeersintensiteit, recreatieve waarde en aanwezigheid van weg – en erfbeplantingen/tuinen voor voedsel en schuilmogelijkheden. Op basis van deze beoordeling is een kansenkaart gemaakt.

Gefaseerd maaien
Op dit moment wordt 44% van de bermen in Súdwest-Fryslân ecologisch beheerd. Ecologisch bermbeheer bestaat uit gefaseerd maaien en afvoeren. Door het maaisel af te voeren wordt de bodem langzaam voedselarmer. Op voedselarme grond gedijen veel inheemse bloeiende planten beter en is de grasconcurrentie minder. Het is van belang bij het maaien een deel te laten staan. Het niet gemaaide deel biedt dekking, voedsel en voortplantingshabitat voor vlinders, bijen en andere dieren en geeft kruiden de kans om langer te bloeien en zaad te zetten.

De overige bermen worden geklepeld, waarbij het maaisel blijft liggen. Deze methode is een stuk voordeliger maar biedt minder kansen voor bloeiende kruiden en insecten.

Extra geld
Het doel is om minimaal 64% ecologisch te beheren. Hiervoor is jaarlijks minimaal € 200.000 extra nodig. De gemeente wil dit bedrag in fasen beschikbaar stellen (ingroeimodel).

 Bron: persbericht gemeente Sudwestfryslân