Tips voor het Weidevogelseizoen 2023

Tips en suggesties voor het nieuwe weidevogelseizoen

 • Gedurende het broedseizoen 2020 bevonden zich op een aantal percelen in het mozaïek nog opgehoopt rietmaaisel. In het najaar blijven daarnaast de kuilpakken vaak nog gedurende een lange tijd op de op sommige percelen staan. Dit biedt een ideaal biotoop voor marterachtigen als hermelijn, wezel, bunzing en steenmarter, zowel gedurende de winter als slaapplaats als in het voorjaar als nestplaats. We zetten er daarom op in om kuilpakken en slootmaaisel al in het najaar te verwijderen. Op deze manier wordt het de marterachtigen minder eenvoudig gemaakt om in het veld beschut de winter door te komen.

  Het collectief wil graag dat boeren kuilpakken en slootmaaisel uiterlijk voor aanvang van het broedseizoen (1 maart), maar bij voorkeur in het najaar al opruimen.

 • Vraag bij uw vogelwacht een gast account aan zodat u tijdens het broedseizoen online inzage heeft in de stippenkaarten van uw percelen.
 • Denk na over middelen om in het voorjaar water vast te houden en pas daar desnoods in de winter het waterpeil al op aan.
 • Rijdt ruige mest uit nabij percelen met kruidenrijk grasland of plas/dras en liefst vanaf het moment dat de meeste weidevogels, die zich opmaken voor de eileg terug zijn in Nederland, zo rond begin maart.
 • Vraag uw nazorger alle waarnemingen van predatoren te registeren in het systeem van de BFVW.
 • Heeft u of uw nazorger aanwijzingen dat er predatoren actief zijn op of rond uw percelen, vraag dan de jager hier actief actie op te ondernemen. Lees hier enkele tip om predatie te beperken.
 • Heeft u één of meerdere katten op uw erf lopen. Laat deze steriliseren en doe ze een halsbandje met een belletje om. Hou de katten in het broedseizoen binnen. Lopen er zwerfkatten op of rond het erf informeer dan uw jager.
 • Informeer medewerkers en loonwerkers over de beheereisen op de percelen. Dit om misverstanden te voorkomen. Deze informatie is te vinden op onze website.
 • Gaat u maaien in het broedseizoen maai dan met een akoestische wildverdrijver. Alle loonbedrijven die actief zijn in het werkgebied konden er vorig jaar één via het collectief aanschaffen.
 • Heeft u al een greppel plas-dras of plas-dras in beheer overweeg dan om deze na 15 juni ook nog een paar weken onder water te laten staan. De weidevogels hebben er veel baat bij!
 • Heeft u vragen over het beheer kijk dan op onze website. Vindt u hier niet het antwoord neem dan contact om met de gebiedscoördinator.

Jeroen de Vries, oktober 2020